Право громадян на конституційну скаргу як засіб вирішення конституційно-правового спору

Ortinski V., Khomyshyn I. "The right of citizens to a constitutional complaint as a means of resolving a constitutional and legal dispute"
https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-5-33-...

1
Нaцioнaльний унiверситет «Львiвськa пoлiтехнiкa», директор Нaвчaльнo-нaукoвого iнституту прaвa, психології та інноваційної освіти
2
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У статті досліджується право громадян на конституційну скаргу як засіб вирішення конституційно-правового спору. Розглянуто поняття конституційного судочинства з погляду теорії держави і права та визначено роль конституційного судочинства у системі захисту прав і свобод людини та громадянина. Конституційно-правовий спір – це протистояння у формах, передбачених нормами конституційного права, сторін спору – суб’єктів конституційних правовідносин, які, реалізуючи конституційні права і обов’язки, виявили протиріччя з приводу матеріальних і духовних благ, що є об’єктами регулювання конституційного права. Кон- ституційне судочинство для громадянина виступає засобом впливу на дві гілки державної влади – законодавчу та судову. Такий вплив є єдиним правовим засобом відновлення порушених прав. Охарактеризовано конституційну скаргу з позиції Конституції України та закону “Про Конституційний суд України”. Зазначено, що конституційною скаргою є клопотання грома- дянина щодо перевірки на відповідність Конституції України закону України, застосованого в остаточному судовому рішенні у справі. Право громадян на конституційну скаргу є суб’єктивним правом на встановлення у судовому порядку невідповідності законодавчо встановлених меж конституційних прав і свобод людини та громадянина з метою захисту порушених консти- туційних прав громадянина. Галузева приналежність спірних правовідносин, предмет спору і особливий суб’єктний склад визначили закріплення основних засад конституційного судо- чинства, право громадян на конституційну скаргу в Конституції України. Право громадянина на конституційну скаргу є не єдиним способом судового захисту від порушення конституційних прав і свобод людини та громадянина законом. Ініціювати конституційне судочинство з метою вирішення конституційно-правового спору можуть суб’єкти конституційного права у порядку нормативного контролю, суди, дійшовши висновку про невідповідність Конституції закону, що підлягає застосуванню у справі.

1. Kryminalʹnyy protsesualʹnyy kodeks Ukrayiny [Criminal procedure code] : Zakon Ukrayiny vid 13.04.2012 r. № 4651-VI. Zakonodavstvo Ukrayiny. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/4651-17/conv [in Ukrainian]. 2. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrayiny [Code of administrative procedure] : Zakon Ukrayiny vid 06.07.2005 r. № 2747-IV. Zakonodavstvo Ukrayiny. URL.https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2747-15 [in Ukrainian]. 3. Konstytutsiyi Ukrayiny [Constitution of Ukraine] : Zakon Ukrayiny vid 28.06.1996 r. № 254k/96-VR. Zakonodavstvo Ukrayiny. URL.https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv [in Ukrainian]. 4. Pro Konstytutsiynyy Sud Ukrayiny [About the Constitutional Court of Ukraine] : Zakon Ukrayiny vid 13.07.2017 r. № 2136-VIII. Zakonodavstvo Ukrayiny. URL.https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2136-19/conv [in Ukrainian]. 5. Horodovenko V. (2019) Konstytutsiynyy Sud Ukrayiny [Constitutional Court of Ukraine]: dosvid roz·hlyadu konstytutsiynykh skarh. 4 zhovtnya 2019 roku, misto Kyiv. URL. https://uba.ua/documents/events/2019/ 20191003/2%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%2C%204%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1 %8F%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0 %BE.pdf [in Ukrainian]. 6. Yurydychni naslidky vyznannya normatyvnoho akta nekonstytutsiynym dlya zakhystu prav lyudyny v administratyvnomu sudochynstvi [Legal consequences of recognizing a normative act as unconstitutional for the protection of human rights in administrative proceedings]: zbirnyk materialiv Mizhnarodnoho seminaru-praktykumu (m. Kyyiv, 31 lyp. 2020 r.) / Kasatsiynyy administratyvnyy sud u skladi Verkhovnoho Sudu. Kharkiv: Pravo, 2020. 146 p. 7. Konstytutsiyna skarha v diyalʹnosti advokata [Constitutional complaint in the activities of a lawyer] (2019)/ M. I. Stavniychuk, A. A. Yelerov, V. I. Zaporozhetsʹ, D. S. Terletsʹkyy. Kharkiv: Faktor. 92 p [in Ukrainian]. 8. Pudelʹka Yorh. (2017) Konstytutsiyna skarha [Constitutional complaint] (nimetsʹka ta frantsuzʹka modeli).Visnyk Natsionalʹnoyi akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny. № 4 (91). P. 121-128 [in Ukrainian]. 9. Terletsʹkyy D. (2019) Navishcho nam konstytutsiyna skarha [Why do we have a constitutional complaint]? Yurydychna hazeta. URL. https://yur-gazeta.com/publications/practice/sudova-praktika/navishcho-n... [in Ukrainian].