Адміністративне судочинство на сучасному етапі реформування судової системи України: постановка проблеми

2022;
: 133-139
1
магістрант Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти й Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Розглянуто проблемні питання реформування судової системи України, зокрема, проблему реформування адміністративного судочинства в контексті розвитку законодавства України відповідно до Європейських стандартів. Звернуто особливу увагу на дослідження мети судочинства в цілому та мети адміністративного судочинства, зокрема. Автором також зроблена спроба  грунтовно дослідити конституційні та інші спеціальні засади адміністративного процесу. Наголошено, що якщо метою  судочинства в Україні є досягнення  бажаного результату, якого прагнуть суб’єкти судового процесу, то під метою адміністративного судочинства слід розуміти захист прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб,  інтересів держави, а також забезпечення верховенства права, законності та справедливості при здійсненні правосуддя. Таким чином, адміністративне судочинство являє собою  форму позовного здійснення правосуддя, яка полягає у всебічному, повному, об’єктивному розгляді та вирішенні адміністративних проваджень дотримуючись стадійного порядку судами адміністративної юрисдикції.

Автором зазначено, що розвиток адміністративного судочинства України слідує відповідно до основних європейських стандартів відправлення правосуддя на основі дотримання конституційних та спеціальних засад щодо здійснення адміністративного судочинства в Україні, закріплених, відповідно, в Конституції України та в Кодексі адміністративного судочинства України, кожна з яких охоплюється єдиною взаємоузгодженою  системою адміністративного судочинства, метою якого безсумнівно є  захист прав та свобод людини і громадянина.

1.Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 6 lyp. 2005 r. № 2747-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. № 35–36, 37. P. 446.

2. Andrunevchyn O. M. (2012). Subiekty administratyvnoho sudochynstva Ukrainy: [dysertatsiia kandydata yurydychnykh nauk: 12.00.07]. Lviv, 231 p.

3. Bondarchuk S. A. (2011).  Pryntsypy administratyvnoho sudochynstva Ukrainy: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.07. Khark. nats. un-t vnutr. sprav. Kh., 18 p.

4. Bashkatova V. V., Svitlychnyi O. P. (2016). Rol administratyvnoho prava Ukrainy u zakhysti prav i zakonnykh interesiv liudyny i hromadianyna: [monohrafiia]. K., 203 p.

5. Budzyk B. (2017).  Meta, zavdannia ta pryntsypy administratyvnoho sudochynstva na suchasnomu etapi reformuvannia sudovoi systemy Ukrainy. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia: Yurychni nauky. Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, № 884. P. 88–92.

6. Kuzmenko A. I. (2017). Treti osoby v administratyvnomu protsesi.: avtoref. dys. … nauk. stupenia kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.07. “Administratyvne pravo ta protses; finansove pravo; informatsiine pravo” K., 22 p.

7. Konstantyi O. V. (2012). Vydy prav i svobod fizychnykh osib, yaki zakhyshchaiutsia v natsionalnii systemi sudovoho kontroliu za publichnoiu administratsiieiu. Visnyk Vyshchoi rady yustytsii. № 3 (11). P. 161–173.

8.  Potapenko S. V. (2010). Systema pryntsypiv administratyvnoho protsesu Ukrainy ta problemy yikh klasyfikatsii. Forum prava. № 2. P. 403–408. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-2/10pcvpik.pdf.

9. Rudenko A. V. (2006). Administratyvne sudochynstvo: stanovlennia ta rozvytok: [dysert. … kandydata. yurydychnykh nauk: 12.00.07]. Kh., 209 p.

Huzela N., Huzela M. "Administrative judiciary at the current stage judicial system reform of Ukraine: problem statement." https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-234-2022/administrative-judiciary-current-stage-judicial