Правовий статус інституту присяжних у кримінальному судочинстві

2022;
: 368-373

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-335-2...
Popadynets H. Legal status of the jury institute in criminal judicial procedure.

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У статті проаналізовано правовий статус інституту присяжних у кримінальному судочинстві України. Зазначено, що після здобуття незалежності система правосуддя України фактично перебуває у стані постійного реформування. Внаслідок реформи 2016 року внесено зміни до Конституції України щодо правосуддя, ухвалено нову редакцію Закону України «Про судоустрій і статус суддів». 

Важливим елементом системи правосуддя є інститут присяжних, який був закріплений в нормах Конституції 1996 року. У процесі судового пізнання брали участь народні засідателі. З прийняттям у 2012 році нового Кримінально-процесуального кодексу України інститут народних засідателів було ліквідовано, натомість впроваджено механізм колегіального розгляду кримінальних справ – інститут суду присяжних, тобто континентальну систему, де разом із професійними суддями рішення ухвалюють присяжні. Новим кодексом було встановлено коло злочинів, рішення за якими може виносити суд присяжних. До таких відносяться ті злочини, за які передбачена найвища міра покарання – довічне позбавлення волі.

З’ясовано, що запровадження інституту присяжних в Україні загалом відповідає світовій практиці. Кримінально-процесуальним кодексом Українивстановлено коло злочинів, рішення за якими може виносити суд присяжних, процедуру відбору присяжних, склад, процесуальні права і обов’язки, причини усунення від участі в судовому розгляді кримінального провадження тощо.

Водночас, дієвість інституту присяжних досі залишається маловідомим і дискусійним питанням, оскільки відсутність відповідної традиції зводить до мінімуму кількість судових розглядів кримінальних проваджень за участю присяжних та потребує додаткової роз’яснювальної кампанії щодо його специфіки та можливостей застосування. 

Зазначено, що в рамках судової реформи інститут присяжних також потребує реформування щодо оновлення законодавчої бази з врахуванням кращого зарубіжного досвіду, більш чіткого розмежування повноважень суддів та присяжних, розширення переліку справ, які розглядаються присяжними, унеможливлення впливу професійних суддів на ухвалення рішень присяжними та доцільності збільшення кількості присяжних у судовому процесі

1. Konstutytsiya Ukrainu wid 28.06.1996 № 254к/96-ВР.[Constitution of Ukraine] Ofitsiynuyi sayit Verxovnoyi RaduUkrainu / Zakonodavstvo Ukrainu. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

2. Pro sudoystriy i statys syddiv: Zakon Ukrainu wid02.06.2016 р. № 1402-VIII [On the Judiciary and the Status of Judges: Law of Ukraine] Ofitsiynuyi sayit Verxovnoyi RaduUkrainu / Zakonodavstvo Ukrainu. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text

3. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy wid13.04.2012 р. № 4651-VI [Criminal Procedure Code of Ukraine] /Ofitsiynuyi sayit Verxovnoyi Radu Ukrainu / ZakonodavstvoUkrainu. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17

4. Asadchev Yu. Syd prusyaznux: zagalna xarakterustuka taosobluwosti implementatsii v Ukraini. [Jury trial: generalcharacteristics and features of implementation in Ukraine].Yuruduchna firma «LEXLIGA». URL: http://lexliga.com/ua/novosti/sud-prisyazhnyix-obshhaya-xarakteristika-i-osobennosti-implementaczii-v-ukraine

5. Bila A. Syd prusyaznux: ilyuzorne marennya chu realneisnywannya? [Jury trial: illusory delusion or real existence?]Yuruduchna gazeta online URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/sud-prisyazhnih-ilyuz...

6. Axturska N.M.. (2012) Stanovlennya sydy prusyaznux vUkraini: vid konstutytsiynogo pruntsupy do protsesyalnoireglamentatsii [Formation of a jury trial in Ukraine: from theconstitutional principle to procedural regulation] Byuleten Ministerstwa yustutsii Ukrainu. № 5. P. 83-89.