До питання індивідуалізації покарання при його призначенні

2022;
: 1- 4
Автори:
1
Lviv Polytechnic National University

У статті доведено, що запорукою досягнення мети покарання, в кожному окремому випадку, повинно бути дотримання загальних правил і алгоритмів призначення покарання (в повній їх сукупності), які передбачені в Кримінальному кодексі України. Відтак, положення статті 65 Кримінального кодексу України виокремлюють окремі засади призначення покарання. Зокрема, суд здійснюючи правосуддя, призначає покарання: 1) беручи за основу положення Загальної частини Кримінального кодексу України; 2) у межах конкретної відповідної санкції Особливої частини Кримінального кодексу України; 3) з урахуванням ступеню тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та беручи до уваги особу винного і обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання.

Саме урахування особи винного, характеру і ступеню суспільної небезпечності кримінального правопорушення, а також обставин, які пом’якшують та обтяжують покарання забезпечує дотримання принципу індивідуалізації покарання. Водночас призначення покарання з дотриманням окреслених засад виключає формальний підхід до здійснення правосуддя.

1. Mishchuk N.P. (2021). Pryznachennia pokarannia za sukupnistiu vyrokiv v kryminalnomu
pravi Ukrainy [Determination of punishment according to the set of sentences in the criminal law of
Ukraine]. Dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata yurydychnykh nauk. URL:
https://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/Structure/science/rada/k2/N....
2. Kryminalnyi kodeks Ukrainy [Criminal Code of Ukraine] vid 05.04.2001 № 2341-III. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n61.
3. Babanly R. Sh. (2019). Pryznachennia pokarannia v Ukraini: teoretyko-prykladni zasady
[Punishment in Ukraine: theoretical and applied principles]. Chernihiv: Desna Polihraf, 2019. 488 s.
4. Berezhniuk V.M. (2021). Poniattia ta zahalni kryterii indyvidualizatsii pokarannia pry
pryznachenni pokarannia za kryminalnym pravom Ukrainy [The concept and general criteria of
individualization of punishment when imposing a punishment under the criminal law of Ukraine.].
Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata yurydychnykh nauk. URL:
https://lpnu.ua/sites/default/files/2021/dissertation/11681/arefmukanovb....

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-436-2022/question-individualization-punishment-when-its Ortynsky V. "On the question of individualization of punishment when its appointment."