Нормативно-правові засади правового статусу Національної ради з питань антикорупційної політики

2022;
: 136-143

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-436-2...
Chornopyska V., Lipkovska M. “Regulatory and legal principles of the legal status of the national council on Anti-corruption policy issues.”

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті проаналізовано теоретико-правові засади та нормативно-законодавчі норми правового статусу Національної ради з питань антикорупційної політики.Незважаючи на значну кількість юридичних положень щодо основ її роботи, більшість норм мають опосередковане значення та лише частково регламентують процес функціонування Національної Ради за окремими напрямами. Крім того, лише один підзаконний документ, – Указ Президента України, прямо стосується юридичного статусу Національної ради та його ключових аспектів. Через це, нормативно-правове регулювання діяльності досліджуваного консультативно-дорадчого органу має низку недоліків. По-перше, воно є неповним, так як особливості роботи Ради лише частково встановлюються на підзаконному рівні. На законодавчому рівні, в межах основних офіційних документів в сфері запобігання корупції з приводу Національної ради та особливостей її роботи не закріплено жодних положень в той час як цей орган постає одним з головних суб’єктів запобігання та боротьби з корупцією. По-друге, нормативно-правове регулювання є несистемним, адже функції Ради хоча і визначаються, але правових механізмів їх реалізації фактично не розроблено та не запроваджено. По-третє, не сформовано порядок та особливості взаємодії Національної ради з питань антикорупційної політики з іншими органами державної влади та суб’єктами протидії корупції в Україні з питань формування та реалізації антикорупційної політики. По-четверте, в нормативному акті, який стосується правового статусу Національної ради ніяким чином не прописано особливості використання в роботі органу положень та норм міжнародних документів з питань протидії корупції.

Варто також відмітити, що зазначені моменти, безперечно, мають негативний вплив на роботу Національної ради з питань антикорупційної політики, адже недостатність юридичного регулювання роботи органу приводить до його функціональної неефективності, відсутності раціонального використання державних ресурсів на його утримання, а також спірного юридичного статусу у межах державного апарату в цілому.

1. Ivanov O. V. (2019). Administratyvno-pravovyi status Natsionalnoho ahentstva z pytan zapobihannia koruptsii[Administrative and legal status of the National Agency for Prevention of Corruption]: dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata yurydychnykh nauk. Natsionalna akademiia vnutrishnikh sprav. Kyiv. 304 р. [in Ukrainian].

2. Yurydychnyi entsyklopedychnyi onlain-slovnyk. [Legal encyclopedic online dictionary]. URL: https://kodeksy.com.ua/dictionary.htm (Accessed: 27.08.2022 р.27.08.2022 r.). [in Ukrainian].

3. Black's Law Dictionary. URL: https://legal.thomsonreuters.com/en/products/law-books/blacks-law-dictio... (Accessed: 27.08.2022 р.). [in English].

4. Lopashenko N. A. (2005). Protyvodeistvye rossyiskoi korruptsyy: obosnovannost y dostatochnost uholovno-pravovыkh mer. [Counteracting Russian corruption: validity and sufficiency of criminal law measures]. Problemы borbы s proiavlenymy krymynalnoho rыnka. Vladyvostok. Р. 21–35. [in Russian].

5. Aleksandrov S. H. (2007). Yurydycheskaia defynytsyia «korruptsyia»: poniatye, osobennosty metodolohycheskoho poznanyia. [Legal definition of "corruption": concept, features of methodological knowledge]. Ystoryia hosudarstva y prava. No11. Р. 2–8. [in Russian].

6. Subiekty u sferi zapobihannia ta protydii koruptsii.[Entities in the field of prevention and countering corruption.]. URL:https://www.pfu.gov.ua/lg/873-sub-yekty-u-sferi-zapobigannya-ta-protydiy...(Accessed: 27.08.2022 р.). [in Ukrainian].

7. Ukaz Prezydenta Ukrainy «Pro Natsionalnu radu z pytan antykoruptsiinoi polityky» vid 14 zhovtnia 2014 r. (№ 808/2014). [Decree of the President of Ukraine on the National Council on Anti-Corruption Policy@ dated October 14, 2014 (No. 808/2014).]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/808/2014#Text (Accessed: 27.08.2022 р.). [in Ukrainian].

8. Komarova Yu. M. (2018). Administratyvno-pravovyi status Natsionalnoho antykoruptsiinoho biuro Ukrainy.[Administrative and legal status of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine]. Dys. … kand. yuryd. nauk : 12.00.07. Kyiv. 229 р. [in Ukrainian].

9. Konstytutsiia Ukrainy. [Constitution of Ukraine]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (Accessed: 27.08.2022 р.). [in Ukrainian].

10. Shapoval V. (1997). Konstytutsiia Ukrainy yak normatyvno-pravovyi akt (teoretychni problemy klasyfikatsii).[The Constitution of Ukraine as a normative legal act (theoretical problems of classification).]. Pravo Ukrainy.1997.No 10. P. 3–7.[in Ukrainian].

11. Zakon Ukrainy «Pro zapobihannia koruptsii» vid 14.10.2014 № 1700-VII. [Law of Ukraine "On Prevention of Corruption" dated 14.10.2014 No. 1700-VII]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text. (Accessed: 27.08.2022 р.). [in Ukrainian].

12. Ukaz Prezydenta Ukrainy «Pro shchorichni poslannia Prezydenta Ukrainy do Verkhovnoi Rady Ukrainy» vid 09.04.1997 № 314/97. [Decree of the President of Ukraine "On annual messages of the President of Ukraine to the Verkhovna Rada of Ukraine" dated April 9, 1997 No. 314/97]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/314/97#Text (Accessed: 27.08.2022 р.). [in Ukrainian].