Безпосередня демократія як форма реалізації народного суверенітету

Bohiv Y. Interventional democracy as a form for the realization of people’s soverienitet

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Досліджено сутність безпосередньої демократії у контексті реалізації народного суверенітету. Обґрунтовано, що демократія участі є одним із найбільш ефективних та актуальних видів прямого демократичного врядування у сучасному світі. Різноманітність її інститутів дає змогу брати участь в управлінні державою кожному громадянину із достатнім рівнем правосвідомості.

1. Pohorilko, V. F., Fedorenko, V. L. (2000). Referendumy v Ukrayini: istoriya ta suchasnist [Referendums in Ukraine: History and Modernity]. Kyiv: In-t derzhavy i prava NAN Ukrayiny. 2. Barabash, Yu. H. (2012). Narysy z konstytutsiynoho prava: zb. nauk. pr. [Essays on Constitutional Law: Coll. Sciences. Ave]. Kharkiv: Pravo. 3. Skrypnyuk, O. V. (2006). Demokratiya: Ukrayina i svitovy y vymir (kontseptsiyi, modeli ta suspilna praktyka) [Democracy: Ukraine and the world dimension (concepts, models and social practice)]. Kyiv: Lohos. 4. Zharovska, I. M. (2012). Pravova pryroda narodovladdya [Legal nature of democracy]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav -Bulletin of the Kharkiv National University of Internal Affairs, 4(1), 26–34. 5. LeDyuk, L. (2002). Uchasnytska demokratiya: referendumy u teoriyi ta na praktytsi [Participatory democracy: referendums in theory and practice].Kharkiv: Tsentr osvitnikh initsiatyv. 6. Yelcheva, L. O., Ibrahimova, I. M. (2007). Posibnyk z rozvytku hromad: Praktychnyy poradnyk dlya nebayduzhykh [Development Handbook: A Practical Advisor for the Indifferent]. moodle.socosvita.kiev.ua. Retrieved from http://www.moodle.socosvita.kiev.ua/moodledata/filedir/a6/28/a628cbb2bd6... 843d55005b73a2. 7. Protsenko, O. V. (2012). Demokratiya v suchasniy Ukrayini - partysypatorna chy delehatyvna, “sylna” chy “krykhka”? [Democracy in Contemporary Ukraine Partisipatory or Delegative, Strong or Fragile?]. Odesa: Natsionalnyy universytet “Odeska yurydychna akademiya”: Pivdennoukrayinskyy tsentr hendernykh problem. Odessa: National University “Odessa Law Academy”: South Ukrainian Center for Gender Issues, 44, 220–229. 8. Kravchuk, V. M. (2017). Pravo narodu na hromadsku nepokoru ta opir u zabezpechenni suchasnoyi demokratiyi [The Right of the People to Public Disobedience and Resistance in Securing Modern Democracy]. Publichne pravo – Public Law, 2, 55–63. 9. Kovalov, A. (2018). Partysypatornyy napryam demokratiyi yak predtecha deliberatyvnoho pidkhodu [Partisipatory direction of democracy as a precursor of the deliberative approach]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Bulletin of the University of Lviv, 17, 180–186. 10. Zayats, N. V. (2018). Osnovni vydy diyalnosti narodu z realizatsiyi bezposerednoyi demokratiyi [Basic activities of the people on realization of direct democracy]. Naukovyy visnyk Natsionalnoyi akademiyi vnutrishnikh sprav – Scientific Bulletin of the National Academy of Internal Affairs, 3, 173–186. 11. Kovalchuk, V. B. (2016). Ustanovcha vlada ta konstytutsiyna reforma v Ukrayini [Constituent power and constitutional reform in Ukraine]. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. Seriya: Yurydychni nauky: zbirnyk naukovykh prats – Bulletin of the National university “Lviv Polytechnic”. Series: Law: Collection of scientific works, 850, 346–352. 12. Pohorilko, V. F. (2000) Referendumy v Ukrayini: istoriya ta suchasnist [Referendums in Ukraine: History and Modernity]. Kyiv: In-t derzhavy i prava NAN Ukrayiny. 13. Dashkovska, O. (2010). Referendum yak instytut bezposerednoyi demokratiyi: dosvid zarubizhnykh krayin [Referendum as an institute of direct democracy: experience of foreign countries]. Visnyk Akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny – Bulletin of the Academy of Legal Sciences of Ukraine, 1, 235–240. 14. Shayo, A. (2001). Samoogranicheniye vlasti (kratkiy kurs konstitutsionalizma) [Self-restraint of power (a short course of constitutionalism)]. Moskva: Yurist’. (in Russian). 15. Zakon Ukrayiny “Pro vseukrayinskyy referendum” № 5475-VI vid 06 lystopada 2012 roku [Law of Ukraine “On All-Ukrainian Referendum” No. 5475-VI of November 6, 2012]. (n.d.) zakon.rada.gov.ua Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5475-17. 16. Venher, V. M. (2015). Vseukrayinskyy referendum yak instrument obmezhennya povnovazhen parlamentu [All-Ukrainian referendum as a tool for limiting the powers of parliament]. Naukovi zapysky NaUKMA. Yurydychni nauky. – Scientific notes of NaUKMA. 213 Law., 168, 29–34. 17. Rechytskyy, V. (2016). Do pytannya pro konstytutsiyno-pravovi harantiyi narodnoho suverenitetu v Ukrayini [On the question of constitutional and legal guarantees of popular sovereignty in Ukraine]. Visnyk Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny–Bulletin of the Constitutional Court of Ukraine, 4, 168–177. 18. Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny u spravi za konstytutsiynym podannyam 57 narodnykh deputativ Ukrayiny shchodo vidpovidnosti Konstytutsiyi Ukrayiny (konstytutsiynosti) Zakonu Ukrayiny “Pro vseukrayinskyy referendum” vid 26 kvitnya 2018 roku№ 4- r/2018 [Judgment of the Constitutional Court of Ukraine in the case on the constitutional submission of 57 People’s Deputies of Ukraine on compliance with the Constitution of Ukraine (constitutionality) of the Law of Ukraine “On All-Ukrainian Referendum” of April 26, 2018 # 4-r / 2018]. (n.d.) zakon.rada.gov.ua Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-18. 19. Drobush, I. V. (2018). Perspektyvy pryynyattya Vyborchoho kodeksu Ukrayiny v konteksti reformuvannya vyborchoho zakonodavstva [Prospects for the adoption of the Election Code of Ukraine in the context of electoral law reform]. Porivnyalno-analitychne pravo – Comparative – analytical law, 1, 42–46. 20. Klyuchkovskij, Yu. (Eds). (2009). European democratic achievements in the field of suffrage: Proceedings of the Venice Commission, Parliamentary Assembly, Committee of Ministers, Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe. Kyiv. 21. Kovalchuk, O. B. (2014). Pravo na hromadskyy protest yak osnovopolozhne pravo lyudyny ta konstytutsiyni mekhanizmy yoho realizatsiyi [The right to public protest as a fundamental human right and constitutional mechanisms for its realization]. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika” – Bulletin of the National University “Lviv Polytechnic”, 807, 226–230. 22. Lyashchenko, O. O. (2014). Hromadyanska nepokora yak yavyshche v suspilno-politychnomu zhytti suspilstva ta yiyi vplyv na derzhavne upravlinnya [Civil disobedience as a phenomenon in the social and political life of society and its influence on public administration]. Derzhava ta rehiony. Seriya: Derzhavne upravlinnya – State and Regions. Series: Public Administration, 3, 57–64. 23. Krutko, A. L. (2017). Narodna zakonodavcha initsiatyva: teoretyko-pravovyy aspekt [The People’s Legislative Initiative: Theoretical and Legal Aspects]. Candidate’s thesis. Kharkiv.