Вплив соціал-демократів на формування та розвиток української політико-правової думки в Галичині у період проголошення та занепаду ЗУНР (1918-1923 рр.)

Andriy MELNYK "The influence of social democrats on the formation and development of ukrainian political and legal thought in Galicia during the period of the proclamation and decline of the ZUNR (1918-1923)".

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-11-number-1-41...

1
Львівський національний університет імені Івана Франка

Дана стаття присвячена аналізу впливу Української соціал-демократичної партії (УСДП) на формування та розвиток політико-правової думки в Галичині у період проголошення та занепаду ЗУНР (1918-1923рр.). Висвітлюється роль і місце знакових українських соціал-демократів у громадсько-політичному житті краю та особливості еволюції УСДП до політичного курсу ЗУНР, Польської держави через призму нетривалого періоду української влади та специфіки окупаційного режиму. З’ясовано, що в досліджуваний період на розвиток української політико-правової думки впливали тектонічні суспільно-політичні події: розпад Австро-Угорської монархії; українські революції в Галичині і Наддніпрянській Україні; проголошення Західноукраїнської Народної Республіки та Української Народної Республіки; Злука ЗУНР та УНР; окупація Галичини Польщею; асиміляторська політика польського уряду; боротьба громадянського суспільства та легальних політичних сил за відновлення української національної державності.

Наголошено, що до цих історичних процесів УСДП мала безпосереднє відношення, адже з моменту створення вона однією з перших легальних партій Австро-Угорщини проголосила ідею права українського народу на державно-політичну самостійність і докладала зусиль до реалізації програмного партійного положення на практиці шляхом формування правової свідомості українців Галичини. Поєднуючи національну ідею з марксизмом, соціал-демократи прагнули добитися національного та соціального визволення українського народу і побудувати незалежну Українську соціалістичну державу. Підкреслено, що ідея цілісної та соборної України стала стрижневою в період національно-визвольних змагань 1917 - 1923рр.

1. Yuliyan Bachynskyi. Ukraina irredenta / Yuliian Bachynskyi [Ukraine irredenta / Yuliyan Bachynskyi]; peredm. V. Doroshenka. – 3-tie vyd. – Berlin: Vyd-vo ukr. molodi, 1924. 238 c.

2. Behei I. Ideino-teoretychna spadshchyna ta praktychna diialnist ukrainskoi livytsi Halychyny (kinets KhIKh – persha tretyna KhKh stolit): [Ideological and theoretical heritage and practical activity of the Ukrainian left of Galicia (end of the 19th - first third of the 20th centuries)]: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia dokt. polit. nauk: 23.00.01 – teoriia ta istoriia politychnoi nauky / I.I. Behei. – Lviv, 2015. – 42 p.

3. Levynskyi V. Sotsiialistychnyi Internatsional i ponevoleni narody [The Socialist International and Enslaved Peoples]. V. Levynskyi . - K.; Viden: Vyd. Dniprosoiuza, 1920. 144 p.

4.         Lutskyi M I. Pravo i systema zakonodavstva Zakhidno-Ukrainskoi Narodnoi Respubliky [Law and system of legislation of the Western Ukrainian People's Republic] : dys. na zdobuttia nauk. stupenia dokt. yuryd. nauk - 12.00.01 – teoriia ta istoriia derzhavy i prava; istoriia politychnykh i pravovykh uchen / M.I.Lutskyi, - Kyiv, 2016.- 418 p.

5.         Doroshenko D. I. Narys istorii Ukrainy [Essay on the history of Ukraine] V. Doroshenko. – Lviv : Svit, 1991. – 576 p.

6.         Raikivskyi I.Ia. Livoradykalna evoliutsiia USDP (1920-1924 rr.) [The left-radical evolution of the USDP (1920-1924) ].  Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Istoriia 1999. Vyp. II. P.112-121.

7.         Paida Yu.Iu., Kuruts N.V. Pravovi osoblyvosti aneksii Zakhidnoi Ukrainy u 1920-kh rr. [Legal features of the annexation of Western Ukraine in the 1920s ]. Naukovyi visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav: Naukovyi zhurnal. – 2019. – № 1 (98). – 182 p.

8.         Hankevych M. Ukraina i Polshcha [Ukraine and Poland]. M. Hankevych // Sotsiialistychna dumka. – 1921. – 3 veresnia.

9.         Raikivskyi I. Ukrainska sotsial-demokratiia v natsionalnomu rusi  Halychyny v 1928–1939 rokakh // Z istorii zakhidnoukrainskykh zemel [Ukrainian social democracy in the national movement of Galicia in 1928–1939 // From the history of Western Ukrainian lands]. Lviv, 2018. Vyp. 14. P. 132–155.