Правова інтеграція України у площині глобалізаційного дискурсу

Chornopyska V., Harasymiv T. Legal integration of Ukraine in the plan of globalization discussion. http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-889-17...

2
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти

Інтеграційні процеси, що відбуваються у сучасному світі, призводять до розвитку
національної системи законодавства. Досліджуючи виникнення та еволюцію українського
законодавства, варто зауважити, що цей процес є тривалим і характеризується
конкретними етапами розвитку й становлення нашої держави. Впроваджуючи інтеграційні
процеси в країні, насамперед, необхідно керуватися тим, що кожна правова система певної
держави, яка обумовлюється системою національного законодавства, є унікальною.
Інтеграція правової системи України має забезпечуватися створенням єдиного правового
порядку з урахуванням національної ідентичності, а не повною ідентифікацією
правопорядків. Зміст інтеграційного правового процесу країни полягає в “апперцепції” тих
елементів чи способів, методів та форм інших правових систем, яких їй не вистачає. Відтак
визначальною метою такого процесу є якісне та ефективне підвищення національного
правового регулювання зі збереженням конститутивних цінностей в основних інституціях
права. Отже, аналіз правої інтеграції України в контексті глобалізаційного дискурсу
виступає предметом запропонованої статті.

1. Novyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy: u 4 t. [New Explanatory Dictionary of the Ukrainian
Language] Uklad. V. V. Yaremenko, O. M. Slipushko. Kyiv: AKONIT Publ., 1998. T. 2. 1998. 912 p.
2. Luts L. A. Yevropeiski mizhderzhavni pravovi systemy ta problemy intehratsii z nymy pravovoi
systemy Ukrainy (teoretychni aspekty) [European Interstate Legal Systems and Problems of Integration
with the Ukrainian Legal System (Theoretical Aspects)] Kyiv: In-t derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho
NAN Ukrainy Publ., 2003. 304 p. 3. Khirsin A. V. Kontseptualnyi zmist pravovoi intehratsii: suchasni
dyskusii ta shliakhy konstruktyvnoho dialohu [Conceptual content of legal integration: contemporary
discussions and ways of constructive dialogue]. Yurydychnyi visnyk. Povitriane i kosmichne pravo. 2014.
No. 1. pp. 52–57. 4. Doronina Yu. A. Pravova intehratsiia Ukrainy: teoretychni aspekty [Legal
Integration of Ukraine: Theoretical Aspects]. Aktualni problemy suchasnoho mizhnarodnoho prava : zb.
nauk. st. za materialamy I Khark. mizhnar.-prav. chytan, prysviach. pamiati prof. M. V. Yanovskoho i
V. S. Semenova, Kharkiv, 27 lystop. 2015 r. : u 2 ch. Kharkiv, 2015. Vol. 2. pp. 131–136. Availableat:
http://dspace. nlu. edu. ua/bitstream/123456789/9753/1/Doronina. pdf 2. 5. Pravova doktryna Ukrainy:
u 5 t. [The legal doctrine of Ukraine]. Zah. red. Yu. P. Bytiaka. T. 2. Publichno-pravova doktryna Ukrainy.
Kharkiv: Pravo Publ, 2013. 864 p. 6. Dmytriiev A. I., Muraviov V. I. Mizhnarodne publichne pravo:
navchalnyi posibnyk. [International Public Law]. Kyiv: Yurinkom Inter Publ., 2000. 640 s. 7. Butkevich V. G.
Sovetskoe pravo i mezhdunarodnyi dogovor [Soviet law and international treaty]. Kiev: Vysha shkola
Publ, 1977. 264 р. 8. Nguєn Kuok Din', Patrik Daie, Alen Pelle. Mezhdunarodnoe publichnoe pravo:
v 2 t. [International Public Law]. T. 1. Kyiv, Sfera Publ., 2000. 440 p. 9. Aktual'nye problemy
mezhdunarodnogo prav [Actual problems of international law] Pod. red. G. A. Antselevich,
A. A. Pokreshchuka. Kiev, Ukr. akad. vneshnei torgovli Publ, 2006. 351 p. 10. Semenov V. S., Prahniuk
O. Ia. Mizhnarodno-pravovi aspekty Konstytutsii Ukrainy [International legal aspects of the Constitution
of Ukraine]. Kyiv: In Yure Publ, 1997. 32 p. 11. Оріnion on the Constitution of Ukraine, Strasbourg, 11
March 1997, CDL-INF(97)2. Available at: http://www. venice. coe. int/webforms/documents/?pdf=CDLINF(
1997)002-e. 12. Buremenskyi M. V. Deiaki osoblyvosti zastosuvannia v Ukraini mizhnarodnykh
dohovoriv po borotbi z orhanizovanoiu zlochynnistiu [Some peculiarities of the application in Ukraine of
international treaties on combating organized crime. ]. Visnyk akademii pravovykh nauk Ukrainy. 1999.
№2(17). S. 50–58. 13. Denysov V. N., Melnyk A. Ia. Rozvytok pravovykh zasad ta mekhanizmiv
verkhovenstva mizhnarodnoho prava u vnutrishnomu pravi Ukrainy [The development of legal
ambushes is the mechanism of the supremacy of international law in the internal rights of Ukraine].
Vzaiemodiia mizhnarodnoho prava z vnutrishnim pravom Ukrainy. Kyiv: Yustinian Publ, 2006. рр. 12–39.
14. Luts L. A. Problemy vzaiemodii natsionalnykh ta mizhderzhavnykh pravovykh system [Problems of
interaction between national and interstate legal systems]. Pravova derzhava: Shchorichnyk naukovykh
prats. Kyiv: Instytut derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy Publ, 2002. Vol. 13. pp. 394–
400.