Роль правосвідомості в процесі реалізації народного суверенітету

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Розглянуто значення правосвідомості для реалізації народного суверенітету. Проаналізовано поняття народної правосвідомості як особливої форми суспільної свідомості. Обґрунтовано, що правову свідомість покладено в основу як безпосередньої, так і представницької демократії. Визначено вплив правосвідомості на практику застосування інститутів безпосередньої демократії. Досліджено вплив правосвідомості на такі форми прямого народовладдя як вибори, референдум, народний контроль та народна ініціатива, а також народний спротив. Виявлено, що ефективність цих інститутів демократії прямо залежить від рівня народної правосвідомості.

1. Chetvernyn V.A. Vvedenye v kurs obshchey teoryy prava y hosudarstva.Uchebnoe posobye (Introduction to the course of general theory of right and state.Train aid). Moscow, Ynstytut hosudarstva y prava RAN, 2003, 204 p. 
2. Korchaka V. M. Pravova pryroda ponyattya “narod” [Legal nature of concept “people”]. Forum prava, 2014,vol. 3, pp. 141–149. 
3. Kalynovs'kyy Yu. Yu. Pravosvidomist' narodu ta “pravosvidomist' natovpu” : porivnyal'na kharakterystyka [Sense of justice of people and “sense of justice of crowd” : comparative description]. Humanitarnyy chasopys, 2006,vol. 4, pp. 79–86. 
4. Problemy teoriyi prava i konstytutsionalizmu u pratsyakh M. V. Tsvika (Problems of theory of right and constitutionalism are in labours of M. V. Cvika). Kharkiv, 2010, 272 p.
5. Priyeshkina O. V. Narodnyy suverenitet yak holovna zasada konstytutsiynoho ladu Ukrayiny: zahal'noteoretychni aspekty [Folk sovereignty as main principle of constitutional line-up of Ukraine: general theoretic aspects]. Konstytutsiyno-pravovyy vymir v rozvytku pravovoyi systemy Ukrayiny : materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf., prysvyach. 95-richchyu z dnya narodzhennya d-ra yuryd. nauk, professora Strel'tsova L'va Mykhaylovycha (1918–1979) [Constitutionally legal measuring in development of the legal system of Ukraine : materials of the International naukovo-praktichnoy conference, devoted 95-richchyu from the day of birth of doctor of legal sciences, professora of Strel'cova of Leo Mykhajlo (1918–1979)]. Odesa, 2013, pp. 170–181. 
6. Tatsiy V. Ya, Pohorilko V. F., Todyky Yu. M. Konstytutsiyne pravo Ukrayiny [Constitutional right for Ukraine]. Kyiv, 1999, 376 p. 
7. Spivak V. I. Problemy rozvytku pravovoyi kul'tury vyboriv: zarubizhnyy ta ukrayins'kyy dosvid [Problems of development of legal culture of elections: foreign and Ukrainian experience]. 2007, vol. 1(7), pp. 56–65. 
8. O. V. Petryshyn, S. V. Shevchuk, O. R. Dashkovs'ka ta in. Problemy teoriyi prava i konstytutsionalizmu u pratsyakh M. V. Tsvika [Problems of theory of right and constitutionalism are in labours of M. V. Cvika]. Kharkiv, 2010, 272 p. 
9. Shcherbanyuk O.V. Vyznachal'na rol' narodnoho suverenitetu dlya konstytutsiynoho pryntsypu narodovladdya [Determining role of folk sovereignty for constitutional principle of democracy]. 2012, vol 3, pp. 462–466. 10. Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny vid 16 kvitnya 2008 roku 1-2/2008 (sprava pro pryynyattya Konstytutsiyi ta zakoniv Ukrayiny na referendumi) [A decision of Constitutional Court of Ukraine is from April, 16, 2008 # 1-2/2008 (business is about acceptance of Constitution and laws of Ukraine on a referendum)]. Avaible at; http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-08 
11. Miroshnychenko Yu. R. Problemy spryynyattya ukrayins'koho narodu yak nosiya suvernitetu i yedynoho dzherela vlady v konstytutsiyno-pravovomu vymiri [Problems of perception of the Ukrainian people as a transmitter of suvernitetu and unique source of power in to constitutionally legal measuring].2015. vol 6. pp. 33–39. 
12. Kravchuk V. M. Kontrol' yak forma realizatsiyi narodovladdya [Control as form of realization of democracy]. Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, 2014, vol. 12(1), pp. 21–24 
13. M. D. Horodok., A. V. Kartashov, O. O. Radchenko, V. Yu. Stasyuk Hromads'ki slukhannya yak zasib vyrishennya problem terytorial'nykh hromad: praktychnyy posibnyk [Public listening as mean of decision of problems of territorial societies: practical manual]. Kyyiv, 2015, 108 p. 
14. Kyrychenko V. M. Porivnyal'ne konstytutsiyne pravo : modul'nyy kurs: navch. posibnyk dlya stud. Vuziv [the Comparative constitutional right : module course: navch. a manual is for stud. institutes of higher]. Kyyiv, 2012, 252 p. 
15. Zadorozhnya H. V. Zakonodavchi povnovazhennya Ukrayins'koho narodu [Legislative plenary powers of the Ukrainian people]. Yurydychnyy visnyk, 2009, vol 3 (12), pp. 25–28. 
16. Zboroshenko D. M. Pravo narodu na opir v istoryko-pravoviy dumtsi: vid zarodzhennya do utverdzhennya [A right for people is on resistance in an istoriko-pravoviy mind: from an origin to assertion]. Naukovi zapysky NaUKMA, vol. 181, 2016, pp. 69–72 
17. Shcherbanyuk O. V. Konstytutsiynyy kharakter ideyi narodnoho suverenitetu [Constitutional character of idea of folk sovereignty]. Chernivtsi, 2012, vol. 636, pp. 48–53.

Y. Bohiv «The role of legal awareness in the process of popular sovereignty realization» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-861-13-2017/role-legal-awareness-process-popular