Міжнародно-правові стандарти соціального захисту людей похилого віку

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
асистент кафедри теорії, історії та філософії права Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка”

Визначено особливості регулювання права осіб похилого віку на соціальний захист
на міжнародно-правовому рівні, охарактеризовано основні міжнародно-правові акти у
цій сфері. Серед міжнародно-правових актів, які мають значення для соціального
захисту осіб похилого віку, названо такі: загальна Декларація прав людини,
Європейська соціальна хартія, Міжнародний план дій з проблем старіння, прийнятий
Першою всесвітньою асамблеєю з проблем старіння у 1982 р., Принципи ООН стосовно
літніх людей, Декларація з проблем старіння. Аналіз міжнародних документів свідчить,
що їх основна мета полягає у гарантуванні кожній людині безпечної та гідної старості,
належної можливості доступу осіб похилого віку до товарів та послуг, медичної
допомоги, у забезпеченні можливості брати активну участь у житті суспільства як
повноправний його член.

1.Anisimov O. I. Gidnist` i chest`: yix sutnist` yak najvy`shhy`x social`ny`x cinnostej lyudy`ny`
[Dignity and honor: their essence as the highest social values of man]. South Ukrainian Law Journal. 2014.
No 3. pp. 55–58. 2. Zagal`na deklaraciya prav lyudy`ny` 1948 r. [Universal Declaration of Human Rights
1948]. The Legislation of Ukraine. Verkhovna Rada of Ukraine. Available at:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015. 3. Statut OON 1945 r. [UN Charter 1945] The Legislation
of Ukraine. Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_010
4.Yevropejs`ka social`na xartiya [European Social Charter]. The Legislation of Ukraine. Verkhovna Rada
of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_062 5. Yevropejs`ky`j kodeks
social`nogo zabezpechennya [European Social Security Code]. The Legislation of Ukraine. Verkhovna
Rada of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_329 6. Mizhnarodny`j pakt pro
ekonomichni, social`ni ta kul`turni prava [International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights]. The Legislation of Ukraine. Verkhovna Rada of Ukraine. Available at:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042. 7. Fedorova A. L. Mizhnarodny`j pakt pro ekonomichni,
social`ni ta kul`turni prava yak skladova universal`noyi sy`stemy` zaxy`stu prav lyudy`ny [International
covenant on economic, social and cultural rights as a component of the universal system for the protection
of human rights]. Actual problems of international relations. 2011. No. 96 (1). pp. 104–109.
8. Rekomendaciya shhodo litnix pracivny`kiv [Recommendation for older workers]. The Legislation of
Ukraine. Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_089.
9. Videns`ky`j Mizhnarodny`j plan dij z problem starinnya [Vienna International Aging Action Plan]. The
Legislation of Ukraine. Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/995_870 10. Deklaraciya stosovno poganogo povodzhennya z lyud`my` poxy`logo viku
[Declaration on the ill-treatment of the elderly]. The Legislation of Ukraine. Verkhovna Rada of Ukraine.
Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/990_043 11. Pry`ncy`py` Organizaciyi Obyednany`x
Nacij stosovno litnix lyudej [United Nations Principles on the Elderly]. The Legislation of Ukraine.
Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_314 12. Deklaraciya z
problem starinnya [Declaration on Aging]. The Legislation of Ukraine. Verkhovna Rada of Ukraine.
Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_510. 13. Pry`ncy`py` OON stosovno lyudej
poxy`logo viku [United Nations Principles on the Elderly]. The Legislation of Ukraine. Verkhovna Rada of
Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_314 14. Kopengagens`ka deklaraciya pro
social`ny`j rozvy`tok [The Copenhagen Declaration on Social Development]. The Legislation of Ukraine.
Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_505. 15. Tyuptya L. T.,
Ivanova I. B. Social`na robota: Teoriya i prakty`ka [Social Work: Theory and Practice]. Kyiv: IMUROL
Ukraine, 2004. 408 p. 16. Rezolyuciya General`noyi Asambleyi OON “Podal`shi iniciaty`vy` v interesax
social`nogo rozvy`tku” [UN General Assembly resolution on “Further initiatives for social development”].
The Legislation of Ukraine. Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/995_c58 17. Madry`ds`ky`j mizhnarodny`j plan dij z py`tan` starinnya [Madrid
International Agenda for Action on Aging]. The Legislation of Ukraine. Verkhovna Rada of Ukraine.
Available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/NT2322.html

Chornopyska V. Z., Baran A. V. "International legal standards for social protection of the elderly" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-6-number-24-2019/international-legal-standards-social-protection