Недосконалість законодавства – одна з детермінант, що обумовлює низький рівень громадського контролю у сфері виконання покарань України

2022;
: 324-329
1
Національний університет «Львівська політехніка»

В статті, на підставі аналізу змісту законодавчих актів, що регулюють порядок і умови здійснення громадського контролю за процесом виконання – відбування кримінальних покарань в Україні, визначено існуючі у зв’язку з цим правові прогалини та колізії, а також розроблені науково обґрунтовані заходи щодо їх усунення.

Процес доктринального пошуку, предметом якого виступає громадський контроль у сфері виконання покарань України є цікавим, враховуючи всю складність і взаємообумовленість зазначеної суспільної діяльності у системі залежностей і протиріч об’єктивного, включаючи правового, характеру, що її супроводжують, а також політичні, економічні, фінансові та інші життєво важливі елементи державного устрою, рівень демократії, гласності та верховенства права, які склались на певному історичному відрізку функціонування даного соціуму та його інституцій.

Виходячи з того, що на сьогодні даний вид соціального моніторингу не сприяє в повній мірі реалізації визначених у законі (ст. 1 Кримінально-виконавчого кодексу (КВК) України) завдань кримінально-виконавчої діяльності, що виражається у кількісно-якісних показниках, які стосуються її змісту (рості рівня пенітенціарної злочинності, збільшення випадків нелюдського чи такого, що принижує гідність поводження із засудженими; зростанні кількості самогубств, травматизму та інших надзвичайних пригод у сфері виконання покарань), можна констатувати актуальність теми даної наукової статті.

Результати проведеного аналізу законодавчих актів, які регулюють порядок і умови здійснення суспільного моніторингу за процесом виконання – відбування покарань, дають підстави стверджувати, що без усунення, нейтралізації, блокування тощо детермінант, які негативно впливають на стан даного виду суспільної діяльності, об’єктивно ускладнена можливість підвищення ефективності громадського контролю та удосконалення правових засад його здійснення у сучасних умовах реформування Державної кримінально-виконавчої служби України.

1. Kolb O. H., Makhnitskyi O. I. [2019]. Zmist hromadskoho kontroliu u sferi vykonannia pokaran Ukrainy. [Content of public control in the field of execution of punishments of Ukraine].Visnyk Penitentsiarnoi asotsiatsii Ukrainy. № 3(9). S. 223-230.

2. Kolb O. H., Kopotun I. M., Dzhuzha O. M., Pasichnyk D. S. [2020]. Zapobihannia nadzvychainym podiiam kryminalno-pravovoho kharakteru u kryminalno-vykonavchykh ustanovakh v Ukraini. [Prevention of emergencies of criminal law nature in penitentiary institutions in Ukraine]. Znanstvena Misel:Global Science Center LP, №47-2(47)/ C. 8-14.

3. Radov H. O. [1996]. Pershocherhovi problemy penitentsiarnoi polityky Ukrainy na suchasnomu etapi. [Priority problems of the penitentiary policy of Ukraine at the present stage] Problemy penitentsiarnoi teorii i praktyky. № 1. S. 12-16.

4. Radov H. O. [1997]. Rol ta mistse penitentsiarnoi systemy v strukturi derzhavnoho upravlinnia Ukrainy. Doktrynalna model Zakonu «Pro penitentsiarnu systemu Ukrainy». ».[The role and place of the penitentiary system in the structure of public administration of Ukraine. Doctrinal model of the Law "On the Penitentiary System of Ukraine"]Problemy penitentsiarnoi teorii i praktyky. № 1(2). S. 5-52.

5. Bohatyrov I. H. [2014]. Doktrynalna model pobudovy penitentsiarnoi systemy Ukrainy novoho typu : innovatsiinyi proekt. [Doctrinal model of building a new type of penitentiary system in Ukraine: an innovative project]. Kyiv : DPtS Ukrainy; In-t krym.-vykon. sluzhby Ukrainy. 56 s.

6. Dovidnyk pro avtoreferaty vykonanykh v Ukraini za 1991-2008 roky dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia doktora i kandydata yurydychnykh nauk / ukl. V. K. Hryshchuk, B. O. Kyrys, O. F. Paseka. Lviv : Lviv. derzh. un-t vnutr. sprav, 2009. 472 s.

7. Batyrhareieva V. S., Babenko A. M. [2020]. Vplyv ustanov vykonannia pokaran i poperednoho uv’iaznennia na kryminohennu sytuatsiiu v Ukraini. [Influence of penitentiary institutions and pre-trial detention on the criminogenic situation in Ukraine]. Pravo Ukrainy. S. 164-183.

8. Operatyvno-sluzhbova i vyrobnycho-hospodarska diialnist orhaniv i ustanov vykonannia pokaran Ukrainy u 1998 rotsi : inform. biuleten. Kyiv : DDUPVP, 1999. № 2. 83 s.

9. Kolb O. H. [2021]. Pro deiaki kontseptualni zasady vykonannia pokarannia u vydi pozbavlennia voli. [On some conceptual principles of execution of imprisonment].Visnyk Penitentsiarnoi asotsiatsii Ukrainy. № 1(15). S. 157-159.

10. Yakovets I. S. [2009]. Problemy spivpratsi Departamentu ta sposterezhnykh komisii. Problemy zabezpechennia prav zasudzhenykh u kryminalno-vykonavchii systemi Ukrainy [Problems of cooperation between the Department and supervisory commissions. Problems of ensuring the rights of convicts in the penitentiary system of Ukraine] / za zah. red. Ye. Yu. Zakharova. Kharkiv : Prava liudyny. 368 s.

11. Nalyvaiko L. R., Hrytsai I. O. [2013]. Administratyvno-pravovi osnovy rehuliuvannia diialnosti neuriadovykh pravozakhysnykh orhanizatsii [Administrative and legal bases for regulating the activities of non-governmental human rights organizations]: monohrafiia. Kyiv : «Khai-Tek Pres» 272 s.

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-335-2022/imperfection-legislation-one-determinants-which Gerasim P. Imperfection of the legislation is one of the determinants which causes a low level of public control in the sphere of enforcement of ukraine's penalties.