Адміністративна відповідальність за порушення екологічної безпеки в Чорнобильській зоні відчуження

Автори:
1
аспірант Міжрегіональної академії управління персоналом

Стаття присвячена питанням адміністративної відповідальності за порушення
екологічної безпеки в Чорнобильській зоні відчуження, окресленню її загальної
характеристики, аналізу нормативно-правових актів на предмет їх відповідності
реаліям сьогодення та розробці можливих шляхів і напрямків удосконалення
законодавства.
Визначено, що під адміністративною відповідальністю за порушення екологічної
безпеки в Чорнобильській зоні відчуження слід розуміти передбачене нормами
адміністративного права і здійснюване у відповідній правовій формі правовідношення,
яке виникає між державою в особі її спеціальних органів і особою (фізичною, службовою
або юридичною), що вчинила порушення екологічної безпеки в Чорнобильській зоні
відчуження, з приводу застосування до порушника відповідних заходів державного
примусу, передбачених нормами адміністративного права.

1. Andreitsev V. I. Ekolohichne pravo [Environmental law]: Kurs lektsii: Navch. posibnyk dlia yuryd. fak. vuziv. K.: Venturi, 1996. 208 p. 2. Baliuk H. I. Deiaki problemy udoskonalennia yurydychnoi vidpovidalnosti u sferi vykorystannia yadernoi enerhii ta zabezpechennia radioekolohichnoi bezpeky [Some problems of improving legal liability in the area of nuclear energy use and providing radioecological safety]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Yurydychni nauky, 2000. Vyp. 37. P. 26–33. 3. Ekolohichne pravo Ukrainy: pidruchnyk dlia vyshchykh navchalnykh zakladiv z hryfom MON Ukrainy [Environmental Law of Ukraine: A textbook for higher educational establishments with a stamp of the Ministry of Education and Science of Ukraine.]. Za red. Karakasha I. I. Odesa, «Feniks», 2012. 788 p. 4. Zahalna teoriia derzhavy i prava [General theory of state and law]: [Pidruchnyk dlia studentiv yurydychnykh vyshchykh navchalnykh zakladiv] / M. V. Tsvik, O. V. Petryshyn, L. V. Avramenko ta in.; Za red. d-ra yuryd. nauk, prof., akad. APrN Ukrainy M. V. Tsvika, d-ra yuryd. nauk, prof., akad. APrN Ukrainy O. V. Petryshyna. Kharkiv: Pravo, 2009. 584 p. 5. Koziurenko R. S. Zakhody administratyvnoi vidpovidalnosti za vchyneni pravoporushennia: poniattia ta klasyfikatsiia [Measures of administrative responsibility for the committed offenses: concept and classification.]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Yurydychni nauky, 2016. No. 845. P. 94–98. 6. Leliak Ya. O. Osoblyvosti protydii zlochynnosti na terytorii Chornobylskoi zony vidchuzhennia [Features of counteraction to crime in the territory of the Chernobyl exclusion zone]: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.08. Nats. akad. prokuratury Ukrainy. K.: [B.v.], 2015. 20 p. 7. Melnyk O. V. Konstytutsiino-pravova vidpovidalnist vyshchykh orhaniv derzhavnoi vlady [Constitutional and legal responsibility of the highest bodies of state power.]. Dys. na zdob. nauk. stup. kand. yur. nauk. K., 2000. 175 p. 8. Myroshnychenko N. A. Vyznachennia prostupku ta zlochynu v kryminalnomu pravi Ukrainy [Determination of misconduct and crime in the criminal law of Ukraine.]. Aktualni problemy polityky, 2014. Vyp. 51. P. 331–336. 9. Siriak V. I. Pravove zabezpechennia ekolohichnoi bezpeky na terytoriiakh, shcho zaznaly radioaktyvnoho zabrudnennia [Legal support of ecological safety in areas that have been exposed to radioactive contamination]: avtoref. dys... kand. yuryd. nauk: 12.00.06. Nats. ahrar. un-t. K., 2008. 19 p. 10. Fedotova H. V. Kryterii vidmezhuvannia kryminalnoho prostupku vid zlochynu ta administratyvnoho pravoporushennia [Criteria for distinguishing criminal offense from crime and administrative offense.]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Pravo, 2016. Vyp. 38 (2). P. 91–94. 12. Shemshuchenko Yu. S., Muntian V. L., Rozovskyi B. H. Yurydycheskaia otvetstvennost v oblasty okhranы okruzhaiushchei sredы [Legal responsibility in the field of environmental protection]; Yn-t hos. y prava AN USSR. K.: Nauk. Dumka, 1978. 280 p.

Kozhemiaka I. Administrative responsibility for violation of ecological safety in the Chоrnobyl exclusion zone