законність

Принципи правосуддя як основа функціонування судової системи

У статті проаналізовано принципи правосуддя як основу функціонування судової системи. Зазначено, що упродовж останніх років збільшився науковий інтерес до гарантій реалізації конституційного права кожного на судовий захист, а також теоретичних основ і принципів (засад) здійснення правосуддя. Підкреслено, що конституційна модель державної влади, яка здійснюється на основі поділу самостійних органів законодавчої, виконавчої та судової влади, зумовила нові стимули розвитку українського суду в загальній системі органів державної влади.

Легітимність влади як правовий феномен та її прояви в умовах демократичної трансформації

У статті аналізується питання правової природи легітимності, яка є основною властивістю публічної влади в процесі взаємодії з інститутами громадянського суспільства. Вона є необхідною умовою функціонування публічної влади в умовах демократичної трансформації, яка забезпечує політичну стабільність та правопорядок в державі.

Призначення покарання відповідно до положень Загальної частини Кримінального кодексу України

Стаття присвячена аналізу питань призначення покарання відповідно до положень Загальної частини Кримінального кодексу України.

Прокурор Вишинський на захисті сталінського тоталітарного режиму

Проаналізовано теоретичну та судово-правоохоронну діяльність прокурора
Радянського Союзу А. Я. Вишинського, спрямовану на зміцнення й захист сталінського
тоталітарного режиму. У своїх теоретичних працях Вишинський виступає з нищівною
критикою всієї політико-правової системи капіталістичних країн, прославляючи
геніального вождя Сталіна. Активно долучається до організації і підготовки багатьох
протиправних акцій сталінського режиму, організації цілком сфальсифікованих
матеріалів на судових процесах.

Роль та значення принципів права у формуванні сучасного адміністративного права

У статті досліджено роль та значення основних принципів права у формуванні адміністративного права. Зазначено, що найважливішим завданням сучасного етапу розвитку адміністративного права є правове забезпечення функціонування публічної влади, її органів і службовців, а також форм і методів діяльності на принципах правової держави.

Принципи адвокатури як основоположні засади діяльності адвокатського самоврядування

Принципи  адвокатури  мають  незаперечне  значення  для  характеристики  фун-кціональних  та  організаційних  основ  адвокатури,  адже  вони  виступають  основопо-ложними  засадами,  що  визначають  сутність  адвокатури  та  адвокатської  діяльності. 
Принципи  адвокатури  дають  змогу  дослідити  функціональні  та  організаційні  основи
адвокатури  через  закріплену  у  законодавстві  систему  ідей,  кожна  з  яких  відображає
якесь  окремо  визначене  начало,  а  у  сукупності  характеризує  увесь інститут  адвокатури. 

Принцип законності в діяльності органів публічного управління: методологічні засади

З’ясовано зміст і сутність принципу законності у діяльності органів публічного управління, який за умови утвердження конституційної демократії за роки після проголошення незалежності України крок за кроком набуває свого реального змісту, однак сучасні реалії вимагають усвідомлення теоретико-методологічних основ його забезпечення.
 

Судовий контроль за законністю адміністративної діяльності органів Державної фіскальної служби України

Проаналізовано поняття та види судового контролю за законністю адмі-ністративної діяльності органів ДФС України. Визначено об’єкти та процесуальні форми реалізації попереднього та наступного судового контролю за законністю адміністративної діяльності органів ДФС України.

Правомірність слідчих дій як основна умова їхньої допустимості

Основними засобами формування доказової бази є слідчі дії. Відповідно, як з теоретичного, так і з практичного погляду актуальними є питання, за яких умов їх можна визнати правомірними і яким чином їхню правомірність можна забезпечити.