Novel methods administrative and legal phenomena

Authors: 

Volodymyr Ortynskyi

The article raises questions of improvement of research methods legal and administrative events, identify the place and role of structural-functional and factor analysis,possibilities of application of methods of applied mathematics. The features of information and statistical tools and methods of system analysis to identify trends in social phenomena that are governed by administrative law.

  1. Про затвердження Програми інформатизації законотворчого процесу у Верховній Раді України на 2012–2017 рр.: Постанова Верховної Ради України від 05.07.2012 р. № 5096-VI // Відомості Верховної Ради. – 2013. – № 37. – Ст. 492.
  2. Винер Н. Человек управ-ляющий / Н. Винер. – СПб.: Питер, 2001. – 288 с. 3. Информатика для юристов и экономистов / под ред. С. В. Семеновича. – СПб.: Питер, 2008. – 688 с.
  3. Гуран І. Й. Математика для еконо¬містів-міжнародників: підруч. / І. Й. Гуран, О. В. Гутік. – К.: Знання, 2008. – 388 с.
  4. Ольков О. Г. Аналитическая юриспруденция (методология юриспруденции) / О. Г. Ольков. – М.: Юрлитин¬форм, 2013. – 592 c.
  5. Павлиш В. А. Основи інформаційних технологій і систем / В. А. Павлиш, П. К. Гліненко. – Львів: Вид-во Львівська політехніка, 2013. – 500 с.
  6. Про затвердження Положення про Інтегровану інформаційно-пошукову систему органів внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 12.10.2009 р. № 436. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1256-09. 8. Харрингтон Дж. Проектирование объектно-ориентированных баз данных / пер. с англ. // Дж. Харрингтон. – М.: ДМК Пресс, 2001. – 272 с.