Створення нового технологічного процесу повного перероблення розчину стебницького хвостосховища у кондиційні продукти – натрію хлорид і бішофіт

Authors: 

Перекупко Т.В., Грухола Х.І., Перекупко А.В.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра хімії і технології неорганічних речовин

In this article the new technological process of complete processing of solution Stebnik’s tailings on the basis a complex experimental researches, which involves the use of standard equipment, is developed. It enables to get two conditioned products (sodium chloride and bishofit) and potassium-magnesium fertilizer. The cyclic using of organic extractant in the process enables dramatically reduce material costs of processing tailings solution and provides ecological completeness of the process. Наведено розроблений на підставі виконання комплексу експериментальних досліджень новий технологічний процес повного перероблення розчину Стебницького хвостосховища, який передбачає використання стандартного обладнання та дає змогу одержати два кондиційних продукти (натрію хлорид і бішофіт), а також калійно- магнієве добриво – калімагнезію. Циклічне використання органічного екстрагента в процесі дає змогу різко знизити матеріальні витрати на перероблення розчину хвостосховища і забезпечує екологічну завершеність технологічного процесу.

1. Перекупко Т.В. Дослідження процесу випарювання розчину хвостосховища калійного виробництва / Т.В. Перекупко, Х.І. Грухола // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – №726. Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2012. – С. 32–34. 2. Перекупко Т.В. Переработка растворов хвостохранилищ калийных производств в кондиционный хлорид натрия / Т.В. Перекупко, К.И. Блаживский, И.Е. Максимович, А.В. Перекупко // Materiały Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferencji “Postępów w nauce. Nowe poglądy, problemy, innowacje”. – Czȩść 3. – Lódź, 2012. – S. 27–29.  3. Яворский В.Т. Получение бишофита и калимагнезии из отбросных растворов калийных производств с применением экстракции / В.Т. Яворский, Т.В. Перекупко, А.В. Перекупко // Материалы V Междунар. интернет-симпозиума по сорбции и экстракции (в процессах переработки минерального сырья) ISSE- 2012. – Владивосток: Дальнаука, 2012. – С. 162–163. 4. Перекупко Т.В. Получение технического бишофита из растворов хвостохранилищ калийных производств Прикарпатья / Т.В. Перекупко,  А.В. Перекупко, Х.И. Грухола // Materiały Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferencji “Nauki. Teoria i praktyka”. – Czȩść 7. – Poznan, 2012. – S. 42–44. 5. ГОСТР 51574-2000. Соль поваренная пищевая. Технические условия. – М.: Госстандарт России, 2005. – 15 с. 6. Бишофит (магний хлористый) технический: ТУ 2152-042-002032752006. http://www.flevel.ru/materials/materials_bishofit/bishofit/.  7. Д. Скуг. Основы аналитической химии / Д. Скуг, Д. Уэст / Пер. с англ.: В 2 т. – М.: Мир, 1979. – Т.2. – 438 с. 8. Унифицированные методы анализа вод / Под ред. проф. Лурье Ю.Ю. – М.: Химия, 1973. – 376 с. 9. Справочник химика: В 7 т. /Главный редактор Т.П.Никольский. – Т. 3. – М.; Л.: Химия, 1964. – 1168 с..