Philosophical concept of law

Authors: 

Taras Harasymiv, I. Matviychuk

In the article provisions of the main philosophical and legal theories aimed at explaining the meaning and essence of law and order. Shows the common and different in different theoretical and methodological approaches, the necessity at the present stage of development of the philosophy of law build an integrative concept, which would objnull positive achievements
of the existing theories.

1. Grotsii G. O prave voiny i mira [O prave voiny i mira]. Moscow, 1956. p. 52. 2. Lokk Dzh. Sochineniya [Sochineniya]. T. 3. Moscow, 1988. pp. 8, 40. 3. Rozenshtok-Khyussi O. Proshchanie s Dekartom [ProshchaniesDekartom]. Voprosy filosofii, 1997. № 8. p. 143. 4. Stepin V. S. Ot filosofii nauki – k filosofskoi antropologii [Otfilosofii nauki–kfilosofskoiantropologii]. Moscow, 2004. 544 p. 5. Vel'sh V. Postmodern. Genealogiya i znachenie odnogo spornogo ponyatiya [Postmodern.Genealogiyaiz nachenieodnogospornogoponyatiya]. Put', 1992. № 1. pp. 126–127. 6. Tulmіn S. Kontseptual'nye revolyutsii v nauke [Kontseptual'nyerevolyutsiivnauke]. Struktura i razvitie nauki. Iz Bostonskikh issledovanii po filosofii nauki. Moscow, “Progress” Publ,1978. p. 189. 7. Rorti R. Filosofiya i budushchee [Filosofiyaibudushchee]. (per. s angl. T. N. Blagovoi). Voprosy filosofii,1994. № 6. pp. 29–34. 8. Feierabend P. Izbrannye trudy po metodologii nauki [Izbrannyetrudypometodologiinauki]. (per. s angl. i nem. A. L. Nikiforova); obshch. red. i vstup. st. I. S. Narskogo. Moscow: Progress Publ, 1986. pp. 57–63. 9. Kyung G. Kognitivnye nauki na istoricheskom fone. Zametki filosofa [Kognitivnyenaukinaisto richeskomfone.Zametkifilosofa]. Voprosy filosofii. 1992. № 1. p. 48. 10. Lektorskii V. A. Vystuplenie na “Kruglom stole”, posvyashchennom obsuzhdeniyu knigi V. S. Stepina “Teoreticheskoe znanie”[Vystupleniena“Kruglomstole”,posvyashchennomobsuzhdeniyuknigiV.S.Stepina“Teoreticheskoe znanie”].Voprosy filosofii. 2001. № 1. p. 32. 11. Popovych M. V. Ratsional'nist' i vymiry lyuds'koho buttya [Ratsional'nist'ivymirylyuds'kohobuttya]. Kiev,1997. p. 126. 12. Pazenok V. S. Filosofiya i pravo [Filosofiyaipravo]. Problemy filosofiyi prava. 2003. Tom. 1. p. 52. 13. Kel'zen H. Chyste pravoznavstvo [Chystepravoznavstvo]. Kiev : Yunivers Publ, 2004. pp. 43, 45. 14. Utz Arthur F. O. P. Wesen und Begrűndung des Rechts [WesenundBegrűndungdesRechts]. Freiburger Zeitschrift fűr Philisophie und Theologie, 1961. 8. Band. pp. 5–6. 15. Schmbs Erwin. Recht [Recht]. Taschenlexikon Religion und Theologie. Bd. IV. Gttingen, Vandenhoeck, 1983. p. 195. 16. Onore T. Pro pravo. Korotkyy vstup [Propravo.Korotkyyvstup]. Kiev: Sfera Publ, 1997. pp. 7, 9–10. 17. Berman G. Dzh. Zapadnaya traditsiya prava: epokha formirovaniya [Dzh.Zapadnayatraditsiyaprava:epokhaformirovaniya]. Moscow: Norma Publ, 1998. p. 5. 18. Yuridicheskii entsiklopedicheskii slovar' [Yuridicheskiientsiklopedicheskiislovar'] (gl. red. A. Ya. Sukharev). 2-e izd., dop. Moscow : Sovetskaya entsiklopediya Publ, 1987. 527 p. 19. Yurydychni terminy: tlumachnyy slovnyk [Yurydychniterminy:tlumachnyyslovnyk]. (za red. V. H. Honcharenka). Kiev: Lybid' Publ, 2004. 317 p. 20. Hommes Ulrich. Recht [Recht].Handbuch philosophischer
Grundbegriffe (Hgg. Hans Michael Baumgartner und Christoph Wild). Bd. 4. Műnchen, Kösel, 1973.p. 1188, 1189. 21. Kaufmann A. Einfűhrunfg in Rechtsphilisophie und Rechtstheorie der Gegenwart [EinfűhrunfginRechtsphilisophieundRechtstheoriederGegenwart]. Heidelberg: C. F. Műller Publ, 2004. – S. 1–2.