ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕОДОРА ТАЛЬОВСЬКОГО У ЛЬВІВСЬКІЙ АРХІТЕКТУРНІЙ ШКОЛІ

1
Національний університет “Львівська політехніка” кафедра дизайну та основ архітектури інституту архітектури

Висвітлено творчу та педагогічну діяльність професора Львівської політехніки Теодора Тальовського на зламі ХІХ – ХХ століть. Досліджено архітектурно-художню, педагогічну, наукову та адміністративну роботу видатного митця, розглянуто архівні матеріали Політехнічної школи даного періоду, котрі висвітлюють навчальні дисципліни, які викладав професор. Проведено огляд альбому креслень проектів костелів авторства Теодора Тальовського.

Bałus W. 1992. Architectura sakralna Teodora Talowskiego. Pałace z Historii Sztuki. 7/20 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Yagiellonskiego). Kraków.
Beiersdaf Z. 1973. Architect Teodor Talowski. Sztuka 2. poł. XIX wieku. Warszawa.
Hrankin P. 2001. Mayster neohotyky Teodor Marian Talowski (1857-1910). Buduyemo inakshe. No. 2.
Biryulov Yu. 2008. Arkhitektura Lvova : Chas i styli. XIII-XXI st. Lviv : Tsentr Yevropy.
Petrovska Yu. 2010. Teodor Talowski - arkhitektor, khudozhnyk i pedahoh. Tradytsiyi ta novatsiyi u vyshchiy arkhitekturno-khudozhniy osviti: zbirka naukovykh prats. No 3. Kharkiv : KHDADM.
Boberski J., Brzozowski S., Dyba K., Popławski Z. 1993. Politechnika Lwowska 1844-1945. Wroclaw : Politechnika Wroclawska.
Style u narodów czynnych: wyklad inauguracyjny prof. Teodora Talowskiego, wygłoszony w auli c. k. Szkoły Politechnicznej we Lwowie, 1902. Lwów.
Teodor Maryan Talowski. Wikipediya. 2019. [online]. Available at: <https://uk.wikipedia.org/wiki/Теодор_Мар%27ян_Тальовський> [Accessed: 20 March 2020].
Program szkoły politechnicznéj we Lwowie na rok naukowy 1904-1905. Fund 2. Inventory 2. File 1044. Lviv: State archive of Lviv region.
Program szkoły politechnicznéj we Lwowie na rok naukowy 1907-1908. Fund 2. Inventory 2. File 1206. Lviv: State archive of Lviv region.
Program szkoły politechnicznéj we Lwowie na rok naukowy 1909-1910. Fund 2. Inventory 2. File 1337. Lviv: State archive of Lviv region.
Loda L. M., Dzendzelyuk L. S. 2012. Zdobutky arkhitektora T. Talowskoho, dekana Lvivskoyi politekhniky. Vklad restavratoriv u zberezhennya yoho spadshchyny. Suchasni problemy diyalnosti biblioteky v umovakh informatsiynoho suspilstva. Lviv.
Projekta Kościolów. Projets d'eglises Kirchenbauten Enturirfes. 1897. Kraków.