PROSPECTS OF RECONSTRUCTING THE ATTIC OF THE MAIN BUILDING OF THE LVIV POLYTECHNIC UNIVERSITY FOR EDUCATIONAL AND OFFICE PURPOSES

SA.
2018;
: 37-43
1
Національний університет “Львівська політехніка” Кафедра архітектурного проектування та інженерії

У статті розглядаються питання пристосування горищних приміщень головного корпусу Національного Університету «Львівська політехніка» під навчальні та офісні приміщення з метою збільшення аудиторного фонду Інституту архітектури, та більш ефективного провадження навчального процесу.

Специфіка провадження навчального процесу архітектурних спеціальностей вимагає, окрім навчальних лекційних аудиторій, також: приміщень для можливості виконання макетів (макетних майстерень); креслярських залів для курсового та дипломного проектування;  комп’ютерних класів для освоєння необхідного рівня основ комп’ютерного моделювання; залів для рисунку та живопису, для забезпечення розвитку художніх якостей майбутнього архітектора; виставкових, викладацьких, архівних та складських приміщень.

Разом з цим, в головному копусі є незадіяні площі горищного поверху, які можуть стати придатними до використання  внаслідок реконструкції та перепланування.

У статті розглядаються потенційні можливості пристосування незадіяних просторів горища головного корпусу Національного університету «Львівська політехніка» під навчальні і офісні функції для навчальних потреб Інституту архітектури та допоміжних служб ректорату університету

1. Попович С. Р. Функціональна різноманітність реновації верхніх поверхів / С. Р. Попович. // Теорія та історія архітектури: Архітектурний вісник КНУБА. – Київ, 2017. – №11. – С. 245–252.

2.  Гром М. І. Проблеми реконструкції горищ львівських будинків (юридично-правові, конструктивні та планувальні аспекти) / М. І. Гром, А. М. Мартинюк-Медвецька. // Архітектура: вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Львів, 2011. – №716. – С. 89–94. 

3. Жук О. Головна будівля Львівської політехніки / Олександр Жук ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Вид. 2-ге, зі змін. і доповн. — Львів: Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2008. — 74, [1] с. : іл., портр. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 74 (19 назв).  

4. Стасюк О. Перший етап формування архітектурних комплексів Празької та Львіської політехнік // Вiсник Нац. ун-ту “Львiвська полiтехнiка”. – 2002. – №.439: Архiтектура. – С. 282.

5. Жук О. К. Нові матеріали до відтворення архітектурного вистрою головного корпусу Львівської політехніки / О. Жук, В. Петрик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 716 : Архітектура. Ландшафт дахів історичного центру міста: проблеми збереження і регенерації. – С. 117–123.

6. Стасюк О. Проблеми архітектурного розвитку комплексів вищих навчальних закладів Львова // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – Архітектура. –  № 410. - Львів, 2000. – С. 313-315.

7. Slovenska arhitektura [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.odprtehiseslovenije.org/objekt/fakulteta-za-gradbenistvo-prometno-inzenirstvo-in-arhitekturo/.

8. Sanierung mittelrisalit Technische Universität Wien [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.nmpb.at/projekte/sanierung-mittelrisalit-technische-universit...