Умови, стратегія та перспективи розвитку інформаційних технологій

2012;
: cc. 271 - 277
Authors: 

Н. Бойко

Львівська комерційна академія, кафедра програмних засобів інформатики

Розкрито сучасне розуміння феномена інформаційного суспільства, подані показники, тенденції й прогнози впровадження інформаційних технологій у світі та його вплив на глобальний розвиток. У цьому контексті розглянуто соціокультурні зрушення в Україні, безпосередньо пов’язані зі впровадженням і використанням інформаційних технологій, зокре- ма: поширення нових форм масової комунікацій, трансформація та розвиток систем «циф- рової» демократії та електронного урядування, сучасних технологій. Розкрито стан проблеми розвитку інформаційних технологій. Запропоновані відповідні прогнози та рекомендації.

The article opened modern understanding of the Information Society, presented indicators, trends and forecasts implementation of information technology in the world and its impact on global development. In this context, consider the sociocultural developments in Ukraine is directly related to the implementation and use of information technologies, in particular the spread of new forms of mass communication, transformation and development systems «digital» democracy and e-governance and modern technology. Solved problem state of information technology. Appropriate forecasts and recommendations.

 1. Бутинець Ф.Ф. Інформаційні системи бухгалтерського обліку [Текст]: підручник / Ф.Ф. Бу- тинець, С.В. Івахненков, Т.В. Давидюк, Т.В. Шахрайчук; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Житомир: ПП Рута, 2002. – 544 c.
 2. Вовчак І. Інформаційні системи та комп`ютерні технології в менеджменті [Текст]: навч. посіб. / І.С. Вовчак; Мін-во освіти і науки України, Тернопільський держ. технічний ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль: Карт-бланш, 2001. – 354 с.
 3. Єдинак В.С. Розвиток інформаційних технологій в Україні // Наукові доробки молоді – вирішенню проблем європейської інтеграції: збірник наукових статей. В 2 т. Т. 1. – Харків: Континент, 2008. – С. 289–290.
 4. Іванюта П.В. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті [Текст]: навч. посіб. / П.В. Іванюта; Мін-во освіти і науки України, Держ. комітет статистики України, Держ. академія статистики, обліку та аудиту, Полтавська філія. – К.: ЦУЛ, 2007. – 180 с.
 5. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту [Текст]: Навчальний посібник / Івахненков С.В. – К. : Знання-Прес, 2003. – 349 c.
 6. Какорін М.О. Інформаційні технології як фактор інновацій у глобальній фінансовій системі.// Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. – 2008. – № 5. – С. 106–109.
 7. Кліменко О.В. Інформаційні системи і технології в обліку [Текст]: навч. посіб. / О.В. Кліменко. – К.: Центр учб. літ., 2008. – 320 с.
 8. Минухин С.В. Формирование информационного обеспечения системы уп- равления бізнес-процессами предприятия / С.В. Минухин // Актуальні проблеми економіки. – 2006. –№ 10. – C. 170–178. . Пацай Б.Д. Роль інформаційних технологій в управлінні фінансовими ресурсами підприємств.// Фінанси України. – 2008. – № 8. – С. 82–84.
 9. Романченко О. Управлінський облік і система управлінської інформації / О. Романченко // Вісник Національного банку України. – 2008. – № 6. – C. 15–18.
 10. Чигасова Н.М. Місце інформаційних технологій у розвитку інформаційного суспільства в Україні.// Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. – 2007. – № 9. – С. 110–113.
 11. Шандра В.М. Застосування інформаційних технологій в забезпеченні технологічного оновлення економіки на інноваційній основі // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 10. – С. 220–223.
 12. Шквір В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку [Текст]: навч. посіб. / В.Д. Шквір, А.Г. Завгородній, О.С. Височан. – К. : Знання, 2006. – 439 с.