комунікація

Проектування системи визначення оптимального тарифу стільникового зв’язку

Проаналізовано передумови виникнення стільникового зв’язку, описано основні види послуг, які надаються національними операторами та проаналізовано відомі системи самообслуговування абонентів. Обґрунтовано методологічні засади побудови модуля вибору тарифного плану та сформульовано висновки щодо можливості його проектування із використанням сучасних технологій програмування.

Умови, стратегія та перспективи розвитку інформаційних технологій

Розкрито сучасне розуміння феномена інформаційного суспільства, подані показники, тенденції й прогнози впровадження інформаційних технологій у світі та його вплив на глобальний розвиток. У цьому контексті розглянуто соціокультурні зрушення в Україні, безпосередньо пов’язані зі впровадженням і використанням інформаційних технологій, зокре- ма: поширення нових форм масової комунікацій, трансформація та розвиток систем «циф- рової» демократії та електронного урядування, сучасних технологій. Розкрито стан проблеми розвитку інформаційних технологій.

Особливості врегулювання крос-культурних конфліктів в процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності

У статті досліджено сутність та особливості крос-культурної бізнес-комунікації, визначено причини виникнення конфліктів в процесі крос-культурної бізнес-взаємодії в умовах здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Проаналізовано класифікацію ділових культур Річарда Льюіса, описано їх поділ на мультиактивні, лінійно-активні та реактивні та визначено їх характеристики. Охарактеризовано процес вирішення міжкультурних конфліктів з виокремленням ключових етапів.

КОМУНІКАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЧАСТКИ “МОВЛЯВ” У СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ОНЛАЙН-МЕДІАТЕКСТАХ

Актуальність дослідження зумовлена потребою пошуку оптимальних для реалізації комунікативних завдань журналіста засобів досягнення “багатоголосся” медіатексту; одним із таких засобів є частка мовляв. Стаття має на меті дослідити комунікативний потенціал частки мовляв у сучасних онлайн-медіатекстах українською мовою, завдання – виявити функції частки мовляв, емоційно-оцінне навантаження, яке вона надає текстові. Дослідження показало, що частка мовляв щоразу частіше актуалізується в онлайнмедіатекстах, у яких засвідчує чуже мовлення, позначає переповідну, рідше гіпотетичну модальність.

РІЗНОВИДИ МЕДІА-ДИСКУРСУ В ДОСЛІДЖЕННЯХ КАФЕДРИ ПРАГМАТИКИ КОМУНІКАЦІЇ ЖЕШУВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Інтернет як нове середовище швидко призвів до зміни моделей дискурсивних жанрів. Сучасні дослідження в цій галузі здебільшого стосуються опису та оцінки реалізації лінгвістичних та комунікаційних феноменів із визначенням їх аспектів. Такий дескриптивно-прескриптивний метод дослідження рекомендований медіалінгвістикою, оскільки він дає змогу помітити стан і ступінь трансформованості представників кожного різновиду, а в майбутньому може бути використаний як порівняльний матеріал у лінгвістиці та культурології.

Чи можливий діалог між філософією та новітніми навчальними технологія? (За результатами вебінарів від експертів компанії “SoftServe”, 2022)

      На основі аналізу вебінарів для освітянської спільноти Tech Summer for Teachers Bootcamp, організованих ІТ компанією SoftServe, акцентовано на їх міждисциплінарному підході, зокрема у викладанні філософських дисциплін. Особливу увагу звернуто на антропологічну складову у сфері інформаційних технологій, штучного інтелекту, кібербезпеки та віртуальної комунікації. Відзначено, що технології онлайн навчання (доступності та інклюзії), методик навчання (ненасильницька комунікація, коучинг) сприяють якості освітнього процесу в умовах сучасного цивілізаційного розвитку.
 

Модель ефективної комунікації у сфері публічного управління та адміністрування: структурно-функціональний аспект

Здійснено структурно-функціональний аналіз комунікацій в системі публічного управління та адміністрування.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНИХ ПРОСТОРІВ ДИТЯЧИХ ОСВІТНЬО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ

Проведено глибинний аналіз теоретичних засад, що передують процесу організації комунікативних просторів у межах дитячого освітньо-реабілітаційного центру соціальної адаптації – закладу, метою діяльності якого є створення оптимальних умов для посиленої соціалізації дітей з особливими психологічними потребами (зокрема дітей, що страждають аутизмом, синдромом Дауна та посттравматичним стресовим розладом) і їх подальшої інтеграції в суспільство. У дослідженні проведено дефініцію ознак дитячого комунікативного простору та визначено значущість просторової композиції в процесі соціалізації дітей.

Проблеми та перспективні шляхи нарощування обсягів експортування наукомістких послуг Україною в умовах євроінтегрування

Розглянуто трактування поняття «наукомісткі послуги» вітчизняними та іноземними спеціалістами. Уточнено зміст категорії. Досліджено дані щодо експорту наукомістких послуг України та країн G7 упродовж останніх років. Здійснено аналіз та порівняння структурних часток наукомістких послуг у загальному експорті країни. Досліджено дані щодо чисельності зайнятих у сфері наукомістких послуг. Результатом аналізу стало формування шляхів нарощування обсягів експортування наукомістких послуг Україною.

Роль сучаних управнінських технологій у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства

Стаття присвячена дослідженню сучасних управлінських технологій у забезпечені конкурентоспроможності підприємства. Здійснено ґрунтовне дослідження теоретичних положень та підходів до визначення управлінської технології та чинників, що впливають на успішність її реалізації. Узагальнено класифікацію інноваційних управлінських рішень, до складу якої входять впровадження, тренінг або підготовка кадрів, консалтинг, трансферт та інжиніринг, аудит.