ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ІНСТРУМЕНТІВ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР В УКРАЇНІ

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет “Львівська політехніка”

Стаття присвячена обґрунтуванню теоретичних і методичних положень, розробці практичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення інноваційного розвитку малих підприємницьких структур в економіці України з застосуванням впливу фінансово-кредитних інструментів.

Розкривається роль та значення малих підприємницьких структур для української економіки, висвітлюються основні проблеми його інноваційного розвитку включаючи доступну фінансову підтримку. Відзначається важливість інноваційного розвитку малих підприємств, зокрема їх відповідність змінам ринкових умов, збільшенню та прибутковості. Зазначається, що система фінансової підтримки діяльності суб’єктів малого підприємництва повинна будуватися на забезпеченні безперебійного поточного інноваційного розвитку.

У статті розглядаються та критично описуються наявні джерела та форми фінансової підтримки малих підприємницьких структур залежно від цілей їх діяльності. Зокрема, увага звертається на самофінансування, власний капітал, державну фінансову підтримку, банківське та комерційне кредитування, фінансовий лізинг, факторинг, форфейтинг, програми фінансування міжнародних фінансових установ, грантове та венчурне фінансування. Найпоширенішими джерелами фінансової підтримки поточної діяльності малого підприємства є його прибуток та банківське кредитування. У той же час можливість отримання банківської позики обмежена з багатьох причин. Перспективним видом фінансової підтримки інноваційного розвитку малих підприємницьких структур є венчурне фінансування у формі залучення коштів зовнішнього інвестора та грантової підтримки міжнародних організацій. Їх особливість полягає у наданні коштів на безповоротній основі. Детально розглянуто умови банківського кредитування за програмами українсько-німецького фонду.

Виділено особливості та обґрунтовано основні переваги та недоліки існуючих фінансових джерел фінансування, а також запропоновано найефективніші підходи до фінансування інноваційної діяльності малих підприємницьких структур в несприятливих економічних умовах.

 1. Басюк Т. П. (2020). Фінансові аспекти зовнішньоекономічних операцій. Економіка, фінанси, право. – № 6. – С. 20-24.
 2. Біла книга (2020). Майбутнє регулювання кредитних спілок. НБУ. Київ. Available at: https://bank.gov.ua/admin_ uploads/article/White_paper_KS_2020.pdf?v=4
 3. Глобальний інноваційний індекс (2019). Available at: www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019.pdf.
 4. Давидюк Л. П. (2019). Розвиток франчайзингового бізнесу в Україні та світі. // Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». Вип. 46 (частина 1). – С. 13-19.
 5. Данилків Х. П. (2012). Лізингові послуги як перспективна форма розвитку малих підприємницьких структур. Фінансово-економічні проблеми сучасного світу: шляхи і перспективи їх вирішення на мікро-, макро- та мегарівнях : всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених 24 лютого 2012 р. – Кременчук. С. 225- 227.
 6. Данилків Х (2012). Фінансово-кредитна підтримка малого підприємництва в Україні. Розвиток економіки України в умовах активізації євроінтеграційних процесів : міжнар. студентсько-аспірантської конф., 27-28 квітня 2012 р. Львів. С. 91-93.
 7. Данылкив К. П. (2013). Франчайзинг как альтернатива для развития малого бизнеса в Украине // Финансовая аналитика : науч.-практ. и информ.-аналит. сб. – М.,– № 44(182). – С. 52-57.
 8. Денисюк В. Розвиток інноваційних територіальних структур як важливої складової української інноваційної системи. Інтернет-холдинг Олега Соскіна  Available at: http://soskin.info/ea/2003/7-8/20030712.html.
 9. Дропа Я. Б. (2011) Основні джерела фінансово-кредитного розвитку малого підприємництва / Я. Б. Дропа, Х. П. Данилків // Економічний простір. – № 52/2 – С. 161-173.
 10. Заплатинський М. В. (2020). Проблеми фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємств в Україні. Агросвіт. – № 4. – 83-90.
 11. Кичук О. С. (2009). Организационно-экономический механизм содействия развитию малого предпринимательства : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Кичук О. С. – Одесса. – 226 с.  
 12. Немченко А. Б. (2010). Бізнес-інкубатори в сфері сучасної державної підтримки розвитку регіональної інноваційної інфраструктури / А. Б. Немченко, Т. Б. Немченко // Економічні науки – Вип. 17. – С. 36-42.
 13. Офіційний сайт Американської Адміністрації малого бізнесу (U.S. Small Business Administration) Available at: http://www.sba.gov.
 14. Офіційний сайт Аналітичного центру «Академія» Available at: http://www.academia.org.ua/?p=274.
 15. Офіційний сайт Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва. Узагальнені звіти про стан виконання регіональних програм розвитку малого підприємництва в Україні Режим доступу: http://www.dkrp.gov.ua.
 16. Офіційний сайт Державної служби статистики України. Available at: http://ukrstat.gov.ua.
 17. Офіційний сайт Національного Банку України Available at: http://www.bank.gov.ua.
 18. Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні: Закон України № 4618-VI від 22.03.12 р. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4618-17.
 19. Пивоваров М. (2013). Розвиток інституту інфраструктури малого підприємництва: проблеми та шляхи його покращення / М. Пивоваров // Соціально-економічні проблеми і держава. – Вип. 1(8). – С. 6–18.
 20. Скора К. Ю. (2007). Джерела фінансування малого підприємництва в Україні / К. Ю. Скора // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництва – № 2. – С. 326-330.
 21. Шайдюк І. Є. (2010). Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності малих підприємств в Україні / І. Є. Шайдюк, Ю. І. Черкасова // Бюлетень міжнародного Нобілевського економічного форуму. – № 1(3). Том 2. – С. 357-362.