ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

Автори: 
S.V. Shevchuk

National University of State Tax Service of Ukraine

Розглянуто основні напрями сучасної модернізації механізму інноваційного розвитку промислового комплексу. Визначено, що стимулювання інноваційної діяльності має бути спрямоване на підвищення ефективності та конкурентоспроможності вітчизняних суб’єктів господарювання через взаємодію трьох компонент: науки, системи генерації нових знань та реального сектору. 

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”,  2001.  –  1440 с.  2. Онишко С.В. Фінансове  забезпечення  інноваційного розвитку / С.В. Онишко: монографія. – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2004. – 434 с.  3. Никольський  П.С. Финансы  в  системе  хозяйственного  механизма  управления  промышленностью  /  П.С.  Никольський.  – М.:  Финансы  и  статистика,  1982.  4.  Финансово-кредитные  методы повышения эфективности промышленного производства [под ред. С.Я. Огородника]. – К.: Техника, 1990.  5. Крупка  М.І. Фінансово-кредитний  механізм  інноваційного  розвитку  економіки  України: монографія / М.І. Крупка. – Львів: Видавн. центр Львівського нац. ун -ту ім. Івана Франка, 2001. – 608 с. 6. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія ): навч. посіб. / В.М. Опарін. – К.: КНЕУ, 2002. – 240 с.  7. Шеко П. Инновационный хозяйственный механизм / П. Шеко // Проблемы теории и практики управления. – 1999. – № 2. – С. 72–74. 8. Льовочкін С. Фінансовий механізм  макроекономічного регулювання  /  С.  В.  Льовочкін  // Фінанси  України.  –  2000.  – №  12.  – С.  25–33.  9.  Василик  О. Державні фінанси України / О.Д. Василик, К.В. Павлюк – К. : НІОС, 2002. – 608 с. 10. Сенгачов В.К. Финансовый механизм и его роль в повышении эффективности производства / Сенгачов В.К. – М. : Финансы, 1979. 11. Федулова Л. І Фінансова складова в національній інноваційній системі України / Л. І  Федулова  //  Фінанси  України.  –  2007.  – №  6.  – С  14–21.  12.  Основы  инновационного менеджмента: теория и практика: учеб. пособие / П.М. Завлина и др. ; под ред. П.М. Завлина. – М.: ОАО “НПО” Изд-во“ Экономика”, 2000. – 475 с. 13. Інноваційна стратегія українських реформ / Гальчинський А., Геєць В., Кінах А., Семиноженко В. – К. : Знання України, 2002. – 336 с.