СУТНІСТЬ ТА РІЗНОВИДИ ІНСТРУМЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Інструменти економічного захисту у статті розглянуті як засоби збереження автономії підприємства, розвитку самобутності його виробничо-господарської і міжнародної економічної діяльності, задоволення потреб та інтересів стейкхолдерів, які шляхом реалізації сукупності дій, що оптимізують процеси управління, гармонізують фінансовий стан підприємства, чим сприяють розвитку міжнародних відносин. З метою їх систематизації та підвищення результативності використання в умовах міжнародної діяльності, у статті здійснено класифікацію за: напрямом впливу, тривалістю дії, періодом дії, способом впливу на економічні загрози підприємства, характером впливу, способами впливу керівної системи на керовану.

1. Чорток Ю. В., Байдаленко О. О. (2013). Інструменти захисту економічної безпеки підприємства. Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 24-26 квітня 2013 р. Суми: СумДУ, Т.3, С. 241-242.

2. Громова О. М. (2015). Правове забезпечення захисту економічної безпеки суб’єктів господарювання: дисертація … канд. юрид. наук, спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право». Кривий Ріг. 199 с.

3. Іванова М. І., Потьомкін Д. М., Мітіна Н. Б. (2010). Використання системного підходу при управлінні промисловими підприємствами. Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, економіка підприємства та організація виробництва: Міжнародний науковий журнал, № 2, С. 64-77.

4. Касьяненко М. М., Гринюк М. В., Цимбал П. В. (2001). Організація роботи та управління органами державної податкової служби України. Ірпінь: Академія ДПС України. 229 с.

5. Москвін Б. Ю. (2014). Організаційно-економічне забезпечення захисту підприємства на ринку корпоративного контролю. Бізнес Інформ, № 12, С. 338-344. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_12_49

6. Каліцінська К. О. (2012). Використання закордонного досвіду в процесі формування стратегії економічного захисту підприємств в умовах рейдцікавості. Агросвіт, № 11, С. 43-45.

7. Зайцева І. Ю. (2009). Концепція організації захисту підприємства від недружнього поглинання. Вісник економіки транспорту і промисловості, № 28, С. 146-150. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2009_28_31.

8. Зайцева І. Ю. (2009). Модель корпоративного захисту підприємств автотранспорту від недружніх поглинань. Вісник економіки транспорту і промисловості, № 25, С. 30-33. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2009_25_7

9. Гурочкіна В. В. (2015). Інноваційний потенціал підприємства: сутність та система захисту. Економіка: реалії часу,  № 5, С. 51-57. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrch_2015_5_10

10. Маковоз О. С. (2019). Стратегічне управління у процесі побудови систем економічного захисту результатів діяльності суб’єктів агробізнесу. Інноваційна економіка = Innovative economy,  № 5-6 (80), С. 80-85

11. Маковоз О. С. (2019). Алгоритм управління економічним захистом підприємств агробізнесу. Сталий розвиток економіки, № 3 (44), С. 51-57.

12. Танцюра М. Ю. (2011). Економічний аналіз рівня інформаційного захисту підприємства. Економіка промисловості,  № 1, С. 203-206.

13. Ісайкіна О., Зленко А. (2020). Інформаційна безпека як інструмент захисту національного медіапростору. Соціум. Документ. Комунікація, no. 8, C. 134-155. URL: https://doi.org/10.31470/2518-7600-2019-8-134-155

14. Мужанова Т. М. (2018). Конкурентна розвідка як інструмент інформаційно-аналітичного супроводу забезпечення інформаційної безпеки підприємства. Економіка та суспільство, №16. URL: http://economyandsociety.in.ua.

15. Рожелюк В. М., Денчук П. Н. (2017). Заходи забезпечення захисту облікової інформації. Розвиток обліку, аналізу і аудиту суб'єктів суспільного інтересу: матеріали Міжнар. наук. конф.  Житомир: Видавець О.О. Євенок, С.144-146

16. Bobola A., Kulykovets O., Ozimek I., & Szlachciuk J. (2018). Intellectual Property Protection Tools in the Activities of Innovative Gastronomic Enterprises of the Mazowieckie Voivideship. Proceedings of the International Scientific Conference "Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy&quot, no. 1. URL: https://js.wne.sggw.pl/index.php/esare/article/view/1472

17. Левковець О. М. (2014). Інтелектуальна власність як ресурс розвитку: дилема трансферу технологій. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право, № 3. С. 59–75.

18. Орлюк О. П. (2016). Захист прав інтелектуальної власності в контексті європейської інтеграції. Вісник Національної академії правових наук України, № 3, С. 58-74. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2016_3_15

19. Чепеленко А. М. (2010). Особливості захисту інтелектуальної власності в країнах Європи. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/72004336.pdf

20. Жерновий Д. В. (2013) Інновації у сфері послуги і режими захисту об’єктів права інтелектуальної власності. Проблемы и перспективы инновационного развития экономики: материалы XVIII международной конференции, Ялта, 30 сентября – 05 октября 2013 г. Симферополь: Крымский научный центр НАН Украины и МОН Украины, С. 248-252.

21. Падун Р. В. (2018). Механізм правового регулювання інтелектуальної власності в Україні. Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. пр., Вип. 81, С. 113-119.