розвиток

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЕЛІТИ

У статті визначено, що з огляду на численні соціально-економічні проблеми сучасного розвитку України задається питання про існування проблем практичної діяльності національної еліти в Україні, адже будь-який соціально-економічний розвиток населення напряму залежить від її лідерів, які через покладені на них функції визначають ключові напрями і стратегії соціально-економічного розвитку та є субꞌєктами процесів державотворення.

Визначення впливу еліти на процеси державотворення сучасної України

У статті визначено, що управлінська еліта здійснює важливу роль у формуванні і розвитку держави загалом, адже поєднює в собі владні функції значну матеріальну базу і наділені управлінські можливості. Таким чином, визначено, що від правильності дії залежить розвиток держави або ж її занепад, внаслідок чого нижче на основі цього визначено її ключові проблеми діяльності, вплив на розвиток процесів країни, внаслідок чого запропоновано ключові засади головною метою яких є удосконалення процесів управління державою.

Роль емоційного інтелекту у системі основних компетенцій менеджера

Розглянуто сутність емоційного інтелекту, зокрема трактування даної категорії основними її дослідниками, модель емоційного інтелекту, що відображає його складові, сфери застосування та сфери впливу («я», «ти» та «ми»). Вказано на відмінність між поняттями «компетенція» та «компетентність», а також на місце емоційного інтелекту чи компетентності у системі інших ключових компетенцій сучасного менеджера. Відображено взаємозв’язок між емоційним інтелектом та іншими навичками управ- лінця.

РОЗВИТОК МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

У статті висвітлено проблематику розвитку малого і середнього бізнесу в Україні. Окреслені соціальні та економічні функції малого і середнього бізнесу. Проведено аналізування статичних показників діяльності малого та середнього бізнесу, а також фізичних осіб-підприємців.

Електронна комерція В2С: розвиток у східній європі, ризики та ефект інституціонального витіснення

Визначено сутність поняття «електронна комерція». Наведено історичні етапи розвитку електронної комерції на ринку. Порівняно системи електронної комерції бізнес-до- споживача (В2С) із системами В2В та В2G. Ідентифіковано вигоди від електронної комерції з позиції різних груп стейкхолдерів. Проаналізовано основні тенденції розвитку електронної комерції В2С у країнах Східної Європи з акцентом уваги на Україні. Виявлено та обгрунтовано ризики, що може спричинити розвиток електронної комерції В2С.

Огляд міжнародної конференції "Філософські осяяння. Інспірації Львівсько-Варшавської школи" (Львів, 29-30 червня 2019)

Автор огляду розглядає особливості першої міжнародної конференції “Філософські осяяння. Інспірації Львівсько-Варшавської школи”, організованої Львівським філософським Товариством імені Казимира Твардовського і яка відбувалася у Центрі міської історії центрально-східної Європи. Ця подія не була суто науковою, бо її учасниками були члени Товариства, котрі обговорювали питання подальшого розвитку Товариства, його діяльності у науковій, освітній та перекладацькій сферах.

СТРАТЕГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СТУДЕНТСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

У даній публікації показані результати дослідження стратегічних можливостей і варіантів формування дієвих стратегічних ходів у розвитку молодіжних громадських організацій (МГО), зокрема студентських (СГО). Реальні стратегічні альтернативи відображені на прикладі декількох СГО, що конкурують у Західному регіоні України: «BEST Lviv», «AISEC», «AEGEE» та «ФРІ». Проведена за рядом методів стратегічна діагностика дозволила розробити рекомендації з підвищення конкурентоспроможності «BEST Lviv».

Lviv’s residential architecture from the turn of the 19th/20th century

Розглянуто дуже важливий період у розвитку львівської житлової архітектури – злам ХІХ–ХХ століть. Проаналізовано нові архітектурні вирішення, які залежали від нових конструкцій та нових потреб мешканців.

Девіантна поведінка в умовах постмодерну: філософсько-правові детермінанти

У статті ґрунтовно проаналізовано філософсько-правові детермінанти девіантної поведінки в умовах постмодерну. Під час дослідження проведено паралелі між природними та суспільними явищами, а також між їх власними частинами, зокрема зосереджено увагу на тотожності між ними, абстрагуючись від певних відмінностей. Відзначено суперечливий характер взаємозв’язку соціальних норм і девіантних форм поведінки, який надає такому системному утворенню, як правопорядок. динамічного характеру.

ВПЛИВ ЧИННИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИЗИКУ НА РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНИХ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Проаналізовано основні тенденції розвитку машинобудування України та проблеми його функціонування. Обґрунтовано необхідність реалізації інвестиційних проектів вітчизняними машинобудівними підприємствами. Виокремлено основні зовнішні та внутрішні чинники інвестиційного ризику, поява яких може призвести до кризових ситуацій на машинобудівних підприємствах. Розроблено методику ідентифікації та оцінювання впливу чинників інвестиційного ризику на реалізацію конкретного інвестиційного проекту.