Ефективність публічного управління та адміністрування: проблеми та напрями вдосконалення процесів оцінювання

2022;
: cc. 49 - 56
Автори:
1
Lviv Politechnic National University

Розкрито змістові і системні критерії, які використовуються для встановлення ефективності у сфері публічного управління та адміністрування. Узагальнено основні підходи та проведено критичний аналіз методів визначення рівня ефективного і резуль- тативного функціонування органів публічного управління. Запропоновано підхід до визначення ефективності і результативності у досліджуваній сфері, який базується на основі синтезованого показника, складовими якого виступають кількісні і якісні характеристики досягнення поставлених цілей та економічність (ефективність, результативність) використання бюджетних ресурсів. Сформульовано систему вимірних компонентів та аргументовано доцільні підходи до вимірювання основних критеріїв і показників ефективності.

 1. Красноруцький О. О. (2016). Напрями вдосконалення оцінки ефективності публічного адміністру- вання / О. О. Красноруцький, Т. А. Власенко, С. П. Галич // Актуальні проблеми інноваційної економіки, 3, 45–54.
 2. Олійник Д. (2013). Сучасні методи оцінки ефективності діяльності органів державного управління. Ефективність державного управління, 34, 275–283.
 3. Машкаров Ю. Г, Орлов, О. В. (2016). Основні чинники, що впливають на ефективність діяльності регіональних та місцевих органів влади. Теорія та практика державного управління, 3(54).
 4. Криворучко О. (2017). Критерії та показники ефективності діяльності органів місцевого самовряду- вання. Державне управління: наукові праці, 286. Том 298, 95–98.
 5. Лесечко М., Рудницька Р. (2010). Методичні підходи до оцінки державного врядування в Україні. Науковий вісник. Демократичне врядування.
 6. Друкер П. (2015). Классические работы по менеджменту. М.: Альпина Паблишер, 349 с.
 7. Шура Н. О., Смірнов О. В. (2017). Дослідження ефективності застосування механізмів прийняття рішень місцевими адміністраціями у контексті публічного адміністрування. Ефективна економіка, 12.
 8. Левченко Д. С. (2019). Оцінювання ефективності публічного адміністрування за допомогою громадськості в Україні // Південноукраїнський правничий часопис, 4 ч. 2.
 9. Приходченко Л. Л. (2009). Щодо складності застосування показників оцінювання ефективності державного управління: теорія і практика. Державне будівництво, 1. Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/     db/2009-1/doc/1/07.pdf.
 10. Матвієнко П. В. (2008). Основні критерії та моделі оцінки ефективності державного управління //Економіка та держава, 6, 70–79.
 11. Свічинський В. (2021). Оцінювання ефективності діяльності місцевих органів виконавчої влади. Актуальні проблеми державного управління, 3(84).
 12. Приходченко Л. Л. (2009). Сутність механізму забезпечення ефективного державного управління. Теорія та практика державного управління. Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 3(30), 1–10.
 13. Ткачова О. (2013). Ефективність державного управління: поняття та підходи до оцінювання // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України, 2, 30–37. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2013_2_6.
 14. Коваленко Є. О. (2016). Методологія оцінювання ефективності державного управління якістю життя населення : моногр. Право та державне управління, 1(22).
 15. Соколов А. В. (2014). Сучасні підходи до оцінки якості державного управління / А. В. Соколов. // Державне управління: удосконалення та розвиток, 4. Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/ ir- bis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S2 1FMT= ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03= FILA=&2_S21STR= Duur_2014_4_13.