ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИРОБНИЧИХ СТРУКТУР В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ МЕРЕЖЕВОЇ ЕКОНОМІКИ

1
Національний університет Львівська політехніка
2
Національний університет "Львівська політехніка"

У статті розглянуто формування мережевої організаційно-виробничої структури, яка охоплює ряд підрозділів взаємопов’язаних підприємств і спільний процес виробництва ними продукції аж до її споживання: сформовано концепцію модернізації організаційно-виробничої структури; показано, що зростання вагомості організаційного капіталу підприємств порівняно з виробничим в умовах мережевої економіки зумовлює потребу модернізації систем управління залучених в організаційно-виробничу структуру підприємств. Запропоновано алгоритм модернізації організаційно виробничої структури, в якому розкрито роль і місце складових організаційних структур системи управління підприємства.

1. Акофф Р. (1985) Планирование будущего корпорации. Прогресс, 326. 2. Бужимська К. О. (2008) Теорія модернізації: виникнення, розвиток, сучасний стан. B Вісник ЖДТУ. № 2(44). 216–227. 3. Валінкевич Н. В. (2012) Управління потенціалом та розвитком підприємств на основі модернізації. Глобальні та національні проблеми економіки : вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. № 1 (45). 128–134. 4. Гедз М. Й. (2014) Еволюція розвитку теорії модернізації. Економічний простір. № 88. 28–38. 5. Друкер П. Ф. (2007) Управление в обществе будущего. Вильямс. 306. 6. Дятлов С. А. (2004) Основы информационносетевой экономики. СПб. : Изд-во СПбГУЭФ. 274. 7. Иноземцев В. Л. (1998) За пределами экономического общества: Постиндустриальные теории и постэкономические тенденции в современном мире. Academia : Наука. 639. 8. Качала Т. М. (2011) Модернізація як необхідна умова економічної відбудови національної соціально– економічної системи. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. № 2. 163. 9. Новаківський І. І. (2016) Система управління підприємством в умовах становлення інформаційного суспільства: монографія. Видавництво Львівської політехніки. 316. 10. Петрович Й. М. (2013) Управління діяльністю організаційно-виробничих систем: навч. посіб. Знання. 510. 11. Пономаренко В. Є., Тридід О. М., Кизим М. О. (2003) Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи: монографія. Видавничий Дім «ІНЖЕК». 328. 12. Тоффлер О. (1998) Адаптивная корпорация // Новая постиндустриальная полна па Западе. Антология под ред. B. T. Иноземцева. М.: Академия. 453.