ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ЯК УМОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Надіслано: Вересень 24, 2015
Прийнято: Вересень 24, 2015
Authors: 

Zhavoronkov V.O.

National Aviation University

Обґрунтовано необхідність інноваційно-технологічних змін як головного фактору інноваційного розвитку країни. Проаналізовано стан інноваційної діяльності України за допомогою міжнародних індексів, що оцінюють науково-технологічну та інноваційну конкурентоспроможність країни, і їх ранжування. Визначено фактори, які заважають впроваджувати новітні досягнення, та головні проблеми національної економіки щодо проведення інноваційно-технологічних змін.

1. Магдіч А. С. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку транзитивних економік Центральної і Східної Європи / А. С. Магдіч // Інноваційна економіка. – 2013. – №2. – С. 39–43.  2. Гелбрейт Дж. К. Экономическая теория и цели общества. – М., 1976. 3. Белл Д. Третья технологическая революция и её возможные социально-экономические последствия. – М.: Дело ЛТД, 1990. 4. Бажал Ю. М. Економічна теорія технологічних змін: навч. посіб. – К.: Заповіт, 1996. –  240 с. 5. Гродський С. В. Європейське табло інноваційного розвитку та Україна / С. В. Гродський // Інноваційна економіка. – 2012. – №12. – С. 28–31. 6. The Global Competitiveness Report 2012-2013. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitiveness Report_2012-13.pdf. 7. The Global Competitiveness Report 2008-2009. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.weforum.org/pdf/GCR08/GCR08.pdf. The Global Competitiveness Report 20092010. [ Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global CompetitivenessReport_2009-10.pdf . The Global Competitiveness Report 2010-2011. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_201011.pdf. The Global Competitiveness Report 2011-2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf . The Global Competitiveness Report 2012-2013. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global CompetitivenessReport_2012-13.pdf 8. Дані Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/. 9. Гриньов Б. В. Інноваційна та науковотехнічна сфера України: монографія / Б. В. Гриньов, Д. В. Чебернус, В. С. Шовкалюк та ін. ; за заг. ред. Б. В. Гриньова. – К. : НТУУ “ КПІ” ВПІ-ВПК “ПОЛІТЕХНІКА”, 2012. – 88 с.  10. KnowledgeEconomyIndex 2012 Ranking. [ Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp.