КЛЮЧОВА РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС РЕІНЖИНІРІНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

Надіслано: Вересень 24, 2015
Прийнято: Вересень 24, 2015
Автори: 
Gvozd M.

Lviv Polytechnic National University Management of Organizations Department

Зображено актуальність застосування реінжинірингу бізнес-процесів як сучасного методу управління вітчизняними промисловими підприємствами, які функціонують в умовах певної економічної нестабільності. Досліджено та схематично наведено еволюцію поняття реінжиніринг бізнес-процесів, яка зображає змістове наповнення цього засобу управління та показує ключову роль інформаційних технологій у розвитку теорії реінжинірингу на сучасному етапі господарювання. Підкреслено можливості, яких підприємство може досягти за оптимального використання інформаційних технологій у своїй діяльності, показано їх роль у підвищенні ефективності функціонування підприємств крізь призму оптимізації зовнішніх бізнес-процесів, що покладено в основу Х-інжинірингу як нового етапу розвитку теорії реінжинірингу.

1. Хаммер М. Реинжиниринг корпорации: Манифест революции в бизнесе: Пер. с англ. /  М. Хаммер, Дж.Чампи. – СПб.: Изд-во СПбУ, 1997. – 332 с.  2. James Champy X-Engineering the Corporation : Reinventing Your Business in the Digital Age (Hardcover) / James Champy. – New York : Warner Business Books, 2002. – 232 p. 3. Ойхман Е. Г. Реинжиниринг бизнеса: Реинжиниринг организаций и информационные технологи / Е. Г. Ойхман, Э. В. Попов. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 336 с. 4. Черемных О. С. Стратегический корпоративный реинжиниринг: процессно-стоимостной подход к управлению бизнесом / О. С. Черемных, С. В. Черемных. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 736 с. 5. Виноградова О. В. Реінжиніринг бізнес-процесів у сучасному менеджменті: Монографія. – Донецьк: Дон. ун-т ім. М. Туган-Барновського, 2005. –  195 с.6. Череп А. В. Реінжиніринг – філософія управління підприємством харчової промисловості : монографія / А. В. Череп, К. Л. Потопа, О. В. Ткаченко. – К. : Кондор, 2009. – 368 с.