ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ У ПРОЕКТАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Надіслано: Вересень 24, 2015
Прийнято: Вересень 24, 2015
Автори: 
S. V. Nyemyy 1, О. S. Nyema

Lviv Polytechnic National University, Department of Vehicle Repair and Maintenance, 

Lviv Regional Institute of Public Administration of National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Project Management Department

Розглянуто особливості оцінювання ефективності у проектах модернізації виробничо-технічної бази автотранспортних підприємств на основі розрахунку дисконтованого терміну окупності. Запропоновано формули для розрахунку складових грошових потоків, які формуються в результаті реалізації таких інвестиційних проектів.

1. Лудченко О. А. Технічна експлуатація і обслуговування автомобілів: організація, планування і управління : підручник / О. А. Лудченко, Я. О. Лудченко. – 2-ге вид., перероб. – К. : Логос, 2014. – 462 с. 2. Нормативний коефіцієнт ефективності / Словник законодавчих термінів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1078.24085.0. 3. Скворцов І. Б. Ефективність інвестиційного процесу: методологія, методи і практика : монографія / І. Б. Скворцов. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2003. – 312 с. 4. Шигіда С. А. Еволюція теорії та практики обліку витрат / С. А. Шигіда, І. М. Ломтєва, М. П. Сначов // Вісник Дніпропетровського національного ун-ту залізн. трансп. Ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2011. –  Вип. 36. – С 318–324. 5. Каплан Р. С. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / Р. С. Каплан, Д. П. Нортон ; [ пер. с англ.]. – М. : ЗАО  Олимп-Бизнес, 2003. – 320 с.  6. Афанасьев Л. Л. Автомобильные перевозки / Л. Л. Афанасьев, С. М. Цукерберг. – М. : Транспорт, 1973. – 320 с.  7. Нємий С. В. Розрахунок економічної ефективності від впровадження технічних заходів на автотранспортних підприємствах / С. В. Нємий, О. С. Нєма // Вісник Нац. ун-ту “ Львівська політехніка”. – 2012. – № 725. – С. 328–332.  8. Маркарьян Э. А. Инвестиционный анализ : учеб. пособ. – М. : ИКЦ “МарТ” ; Ростов н/Д : Издательский центр “МарТ”, 2003. – 96 с. – (Серия “Экономика и управление”).