Проблеми та перспективи розвитку Індустрії 4.0 в Україні за умов євроінтегрування

2022;
: cc. 374 - 382
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто поняття сутності «Індустрія 4.0» за умов євроінтегрування фахівцями. Досліджено проблеми, перспективи, загрози, можливості процесів формування, подальшого розвитку Індустрії 4.0 в Україні за умов євроінтегрування. Наведено структуру підходів щодо світового трактування поняття «Індустрія 4.0». Проаналізовано ключові індикатори запровадження, розвитку Індустрії 4.0 в Україні. Досліджено потенційні можливості України до набуття статусу регіонального (східноєвропейського) лідера у сферах складних, наукоємних інженерних послуг за умов євроінтегрування.

 1. Світлична В. Л. Теоретичні базис нової парадигми суспільства – економіки знань. Економіка: реалії часу. 2015. № 3 (19). С. 184–193. URL: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/No3/184/193.pdf.
 2. Скіцько В. І. Індустрія 4.0 як промислове виробництво майбутнього. Інвестиції: практика та досвід№ 5/2016. С. 33–40.
 3. Іванова В. В. Економіка, заснована на знаннях, та економіка знань: адекватність використання категорій. Механізм регулювання економіки. 2011. № 3. С. 47–54. URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/ bitstream/123456789/29633/1/Ivanova.pdf.
 4. Григорак М. Ю. Теоретичні положення інтелектуально зорієнтованої логістики. Бізнес Інформ. 2015.№ 2. C. 20–29.
 5. Кушніренко О. М., Гахович Н. Г. Вплив технологій Індустрії 4.0 на структурні трансформації в економіці. Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. 2020. Вип. 4. С. 64–73
 6. Задорожній Г. В., Дуна Н. Г. Особливості та перспективи Індустрії 4.0 в економіці України. Вісник економічної науки України. С. 160–165. 2021. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osoblivosti-ta-perspektivi- industriyi-4-0-v-ekonomitsi-ukrayini/viewer.
 7. Сигида Л. О. Індустрія 4.0 та її вплив на країни світу. Економіка та суспільство. 17. 2018. С. 58–64.
 8. Краус К. М., Краус Н. М., Штепа О. В. Індустрія Х.0 і Індустрія 4.0 в умовах цифрової трансформації та інноваційної стратегії розвитку національної економіки. Ефективна економіка 2021.№ 15. URL:www.economy.nauka.com.ua.
 9. Брюховецька Н. Ю., Черних О. В. Індустрія 4.0 та цифровізація економіки: можливості використання зарубіжного досвіду на промислових підприємствах України. Економіка промисловості. 2020. 2. С. 116–130.
 10. Ілляшенко С. М., Ілляшенко Н. С. Перспективи і загрози четвертої промислової революції та їх урахування при виборі стратегій інноваційного зростання. Маркетинг і менеджмент інновацій. № 1. 2016. С. 11–21.
 11. Кравчук Ю. Г., Скоробогатова Н. Є. Україна в умовах Індустрії 4.0: можливості та бар’єри. Актуальні проблеми економіки та управління. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/205842.
 12. Industry 4.0 – Opportunities and Challenges of the Industrial Internet. R. Geissbauer, S. Schrauf, V. Koch,
 13. S. Kuge. PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, December 2014. 52 р.
 14. Industry 4.0. Challenges and solutions for the digital transformation and use of exponential technologies. Audit. Tax. Consulting. Corporate Finance. Deloitte. 2014. 32 р.
 15. Rüßmann M., Lorenz M., Gerbert P., Waldner M. et al. Industry 4.0. The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries. Boston Consulting Group. April 2015. 20 р.
 16. Readiness for the Future of Production Report (2018). Insight Report. In collaboration with A.T. Kearney. World Economic Forum. 266 р. URL: http://www3.weforum.org/docs/FOP_Readiness_Report_2018.pdf.
 17. Schwab K. The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond. URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-12/fourth-industrial-revolution.
 18. Офіційний сайт платформи “Індустрія 4.0”. Федеральне міністерство з економічних питань та енергетики. Федеральне міністерство освіти та наукових досліджень, Німеччина. URL: http://www.plattform/i40.de/.Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.