ІННОВАЦІЙНЕ НАПОВНЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет "Львівська політехніка"

Висвітлено можливості інноваційного наповнення організування виробничої діяльності промислових підприємств, серед яких: дбайливе виробництво, теорія обмежень та інші заходи. Показано сферу та межі застосування показника загальної ефективності обладнання. Розглянуто взаємозв’язок між показником загальної ефективності обладнання та енергоефективністю виробництва. Охарактеризовано види втрат у виробничому процесі, показано, як ці втрати впливають на рівень та ефективність споживання енергії. Доведено, що адекватне управління устаткуванням дає змогу знизити енергетичні витрати та сприяє впровадженню врівноважених управлінських рішень.

1. Алимов О.М. (2014), Перший етап модернізації економіки України : досвід та проблеми / О.М. Алимов, О.І. Амоша та ін.; за заг. ред. В.І. Ляшенка ; ІЕП НАН України, КПУ. – Запоріжжя: КПУ, 798 с . 2. Бужимська К.О. (2009), Модернізація економіки: технологічно-структурний аспект / К.О. Бужимська // Вісник ЖДТУ – № 3 (49). – С. 214–217. 3. Валінкевич Н.В. (2012), Управління потенціалом та розвитком підприємств на основі модернізації / Н.В. Валінкевич // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту.– № 1 (45).– С. 128–134 4. Гальків Л.І. (2010), Економічна статистика: Навчальний посібник / Л. І. Гальків, Н. П. Лутчин, Б. С. Москаль. – Львів: “Новий світ-2000”,  400 с. 5. Захарін С.В. (2013), Інвестиційне забезпечення інноваційного й технологічного розвитку промислових підприємств / С.В.Захарін / Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів: монографія. - К.: КНЕУ, С. 147-159. 6. Захарченко В. И. (2011), Инновационное развитие в Украине : наука , технология , практика : монография / В. И. Захарченко , Н . Н . Меркулов , Л. В. Ширяева . – Одесса : Фаворит ,598 с . 7. Кузьмин О. Е. (2013) Кластеры как важный фактор привлечения инвестиций на промышленные предприятия / О. Е. Кузьмин, Л. А. Саталкина // Бизнес информ. - № 4. - С. 127-134. 8. Петрович Й.М. (2012),  Сутнісна характеристика поняття модернізації підприємства в системі економічних категорій / Й.М.Петрович, Н.С. Лущак // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 748 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку.– С. 199–206 9. Федулова Л. І. (2008), Технологічна модернізація промисловості України / Л. І. Федулова, І. А. Шовкун, С. В. Захарін та ін.; за ред. : Л. І. Федулова ; Нац. акад. наук України, Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування". - К. : Четверта хвиля, 471 с. 10. Cesarotti, V., Di Silvio, B. , Introna, V., (2009), Energybudgeting and control: A new approach for anindustrial plant. International Journal of Energy Sector Management. Volume 3, Issue 2, 26 June 2009, 131-156. 11. Liker Jeffrey (2003), The Toyota Way: 14 Management Principles from the World's Greatest Manufacturer / J. Liker- McGraw-Hill: 1 edition, December 17, 330 p.  12. Peter F. Drucker (2001), Management Challenges forthe 21st Century / P. Drucker: Harper Business, 224 p. 12. Petrovich J.M. and Novakivskii I.I. (2012). Modern concept of a model design of an organizational system of enterprise management, Econtechmod: an international quarterly journal on economics in technology, new technologies and modelling processes. Vol.1. No.4 Lublin, Lviv, Rzeszów, 41-48. 13. What is Overall Equipment Effectiveness? Free resources and fresh perspectives on OEE. [online]. Available at http://.oee.com> [Дата звернення 23 серпня 2016].