РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ШЛЯХОМ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА ЇХ КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Надіслано: Жовтень 20, 2016
Прийнято: Жовтень 20, 2016
Автори:
1
Національний університет "Львівська політехніка"

Висвітлено важливість модернізації підприємств в умовах прискореного науковотехнічного прогресу та жорсткої конкуренції на зовнішніх і внутрішніх ринках. Показано, що тільки ті промислові підприємства здатні ефективно функціонувати, які оновлюють свою матеріально-технічну базу, особливо технологічне устаткування, оскільки старе і зношене не дає змоги застосовувати новітні технології. Модернізація промислових підприємств однозначно насамперед спрямована на оновлення їхніх основних виробничих фондів, що є важливою передумовою застосування новітніх технологій, освоєння яких під час виробництва дає змогу виготовляти продукцію з інноваційним наповненням і високою доданою вартістю, що забезпечує її конкурентоспроможність на внутрішніх і зовнішніх ринках. Вирішення цього вкрай важливого завдання для українських промислових підприємств потребує належного їх забезпечення не тільки технічними засобами, а й  у необхідній кількості робітниками високого фахового рівня, здатних ефективно використовувати технічні переваги модернізаційних промислових підприємств. У цьому контексті ставиться завдання докорінного поліпшення підготовки кадрів професійнотехнічними закладами України, яких є в достатній кількості. Для вирішення поставлених перед цими закладами завдань необхідно значно поліпшити їхню матеріально-технічну базу, звернути увагу на якісне формування викладацького складу таких закладів, залучати до підготовки фахівців провідних промислових підприємств, які здійснили модернізацію і забезпечені робітниками високого рівня кваліфікації.

1. Семеноженко В. П., Гейць В. М., Квасюка Б. Є. (2007) Економіка знань – модернізаційний проект України. Фенікс. 544 с. 2. Семеноженко В. П., Квасюка Б. Є. (2007) Інноваційно-технологічний розвиток економіки, Фенікс, 564 с. 3. Федулова Л. І., Шовкун І. А., Захарін С. В. (2008) Технологічна модернізація промисловості України, НАН України: Державна установа “ Інститут економіки та прогнозування” ,2008, 472 с. 4. Федулова Л. І., (2011) Науково-технологічний та інноваційний процес в Україні: тенденції в кризових ситуаціях , Економіст, № 1. 24–28.  5. Ружанська Т. М. (2012) Зміст процесу модернізації української економіки , Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України, № 2, 215–224. 6. Валінкович Н. В. (2012) Управління потенціалом та розвитком підприємств на основі модернізації , Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту, № 1 (45), 128–134.