Використання елементів проблемного навчання під час вивчення електротехніки

2017;
: cc. 111 - 115
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто можливість впровадження елементів проблемного навчання при вивченні теорії електричних кіл. Запропоновано методику проведення лабораторного практикуму в комп’ютеризованій лабораторії з теорії кіл, яка використовує проблемні ситуації. Такий підхід підвищує ефективність навчального процесу, сприяє глибшому засвоєнню теоретичного матеріалу.

1. Окунь В. Введение в общую дидактику / В. Окунь. Пер. с польск. — М., 1990. — 222 с. 2. Гура О. І. Педагогіка вищої школи: вступ до спеціальності: навч. посіб. / О. І. Гура. — Київ: Центр навчальної літератури, 2005. — 224 с. 8.. 3. Павленко В. В. Методи проблемного навчання / В. В. Павленко // Нові технології навчання: наук.-пед. зб. — Київ, 2014. — Вип.81 (спецвипуск). — 84 с. — С. 75–79. 4. Бабичева Т. А. Проблемное обучение в процессе активизации познавательной деятельности сту- дентов / Т. А. Бабичева // Вестник Ставропольского государственного университета. — 2009. — № 6. — С. 12–17. 5. Перегуда І., Мирончук Н. М. Застосування проблемного навчання у вищому навчальному закладі / І. Перегуда, Н. М. Мирончук // Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном: збірник наукових праць / за заг. ред. д. п. н., проф. С. С. Вітвицької, к. п. н., доц. Н. М. Ми- рончук. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. — С. 127–129. 6. Курлянд З. Н. Педагогіка вищої школи. / З. Н. Курлянд. — К., 2005. — 399 с. 7. Каратаева Н. Г. Аспекты поискового подхода при решении нестандартных задач в концепции проблемного обучения / Н. Г. Каратаева // Научные проблемы гуманитарных исследований. — 2009. — № 12 — С. 58–67. 8. Клещева И. В. Организация проблемного обучения студентов при освоении общеобразовательной программы / И. В. Клещева // Научный журнал НИУ ИТМО Серия «Экономика и экологический менеджмент». — 2014. — № 3. С. 205–214. 9. TSE W. L. Application of Problem-Based Learning in an Engineering Course / W. L.TSE, W L. CHAN // Int. J. Engng Ed.. — 2003. — Vol. 19. — No. 5. — P. 747–753. 10. Mayer R. How engineers learn: a study of problem-based learning in the engineering classroom and implications for course design / R. Mayer // Graduate Theses and Dissertations. Paper 13202. — 2013. 11. Бобало Ю. Я. Комбінований (гіб- ридний) лабораторний практикум з теорії електричних та електронних кіл, сигналів і вимірювань у комп’ютеризованій лабораторії: навч. посіб. / [Ю. Я. Бобало, П. Г. Стахів, С. Й. Рендзіняк та ін.]; НУ «ЛП» — Львів : Видавництво Львівської Політехніки., 2016. — 152 с.. 12. Бобало Ю. Я. Комп’ютеризована лабораторія практикуму з електротехнічних дисциплін / Бобало Ю. Я., Гамола О. Є., Стахів П. Г. // Вища шк. — 2014. — № 7. — С. 55–61.