Суб'єкти номінації в Україні: правові аспекти

https://doi.org/10.23939/shv2017.01.007
Надіслано: Лютий 21, 2017
Прийнято: Березень 13, 2017
1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Lviv Polytechnic National University

Розглянуто проблему номінації в Україні. На основі аналізу вітчизняного виборчого законодавства показано еволюцію правового регулювання проблеми суб’єктів номінації як на президентських, так і на парламентських виборах в Україні.

Kovalchuk, O. (2002). Vyborchyi protses v Ukraini: konstytutsiino-pravovi aspekty: dys. … kand. yur. nauk: 12.00.02. [In Ukrainian]. Lviv: Lviv national university named after I. Franko press.

Pohorilko, V., Stavniichuk, M. (Eds.). (2003). Vyborche pravo Ukrainy: navch. posib. [In Ukrainian]. Kyiv: Parlamentske vydavnytstvo.

Radchenko, Ie. (Ed.). (2003). Vyborche zakonodavstvo: ukrainska praktyka, mizhnarodnyi dosvid ta shliakhy reformuvannia. [In Ukrainian]. Kyiv: Fakt.

Riabets, M.(2003).  Tsentralna vyborcha komisiia: vikhy stanovlennia ta rozvytku: statti, dopovidi, vystupy, interv’iu. [In Ukrainian].Kyiv: Alternatyvy, ArtEk.

 Zakon “Po vybory narodnykh deputativ Ukrainskoi RSR” vid 27 zhovtnia 1989  r. (1989). [In Ukrainian]. Retrieved from http://www.zakon1. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=8304-11

Zakon Ukrainy  “Pro  vybory  narodnykh  deputativ   Ukrainy”   vid 18 zhovtnia 2001 r. (2001). [In Ukrainian]. Vidomosti  Verkhovnoi  Rady, 51–52, 1058–1112.

Zakon Ukrainy “Pro vybory narodnykh deputativ Ukrainy” vid 17 lystopada 2011 r. (2011). [In Ukrainian]. retrieved from http://www.zakon4. rada.gov.ua/laws/ show/4061-17

Zakon Ukrainy “Pro vybory narodnykh deputativ Ukrainy” vid 24 veresnia 1997 r. (1997). [In Ukrainian]. Vidomosti  Verkhovnoi  Rady, 43, 787–822.

Zakon  Ukrainy  “Pro  vybory   Prezydenta   Ukrainy”  vid 5 bereznia 1999 r. (1999). [In Ukrainian]. Vidomosti Verkhovnoi Rady, 14, 274-304.

 Zakon Ukrainy “Pro vybory Prezydenta Ukrainy” vid 5 lypnia 1991 r. (1991). [In Ukrainian].Retrieved from http://www.zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1297-12

 Zakon Ukrainy “Pro vybory Prezydenta Ukrainy” vid 18 bereznia 2004 r. (2004). [In Ukrainian]. Kyiv: Parlamentske vydavnytstvo.

 Zakon Ukrainy “Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy “Pro vybory narodnykh deputativ Ukrainy” vid 7 lypnia 2005 r. (2005). [In Ukrainian]. Vidomosti Verkhovnoi Rady, 38–39, 1454–1574.

Zakon Ukrainy “Provnesennia zmin do Zakonu Ukrainy “Pro vybory Prezydenta Ukrainy” ta deiakykh inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo tekhniko-iurydychnoho vdoskonalennia vyborchoho protsesu” vid 13 bereznia 2014 r. (2014). [In Ukrainian]. Retrieved from http://www.zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/879-18/paran6#n6