Інформаційне забезпечення інтелектуальних систем професійної орієнтації

2010;
: сс. 41 – 49
Authors: 

Берко А. Ю., Коляса У. Я.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Розглянуто основні принципи функціонування та можливості застосування інтелектуальних web-систем прийняття рішення для вирішення проблем професійної орієнтації молоді в Україні.

1. Організація наукових досліджень, написання та захист магістерської дисертації / [Берко А.Ю., Буров Є.В., Верес О.М. та ін. ]. – Львів: Новий світ 2000, 2010. – 282 с. 2. Калиниченко Л.А. Методы и средства интеграции неоднородных баз данных [Текст] / Л. Калиниченко. – М. – Наука, 1983. – 424 с. 3. Осадчий В. В. Педагогічні засади професійного консультування молоді засобами Інтернет: дис. на здобуття наук ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 / В.В. Осадчий; Вінницький держ. педагогічний ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2005. 4. Титенко С.В. Проблема подання знань на основі природної мови у освітніх системах штучного інтелекту.- [Електронний ресурс]. – К.: Лабораторія СЕТ, 2006. Режим доступу: http://www.setlab.net/?view=Philosophy_Knowledge.