Застосування контент-аналізу текстової інформації в системах електронної комерції

2010;
: сс. 332-347
Автори: 
Чирун Л.В., Висоцька В.А.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційних систем та мереж
 

Запропоновано застосовувати метод контент-аналізу текстової інформації в системах електронної комерції для автоматизації електронного бізнесу і підтримки прийняття рішень відповідною особою. Проаналізовано основні проблеми електронної  комерції та функціональних сервісів керування контентом. Запропоновано методи вирішення цих проблем.
 

1. Алексеев А.Н. Контент-анализ в социологии и точки соприкосновения с другими отраслями знания / А.Н. Алексеев // Проблемы контент-анализа в социологии: М-лы Сибирского социологического семинара – Новосибирск, 1970. – С.11–12. 2. Іванов В.Ф. Контент-аналіз:
Методологія і методика дослідження ЗМК: Навч. посібник / Наук. ред. А.З. Москаленко / В.Ф. Іванов. – К.,1994. – 112 с. 3. Литвин В. В. Інтелектуальні системи / Литвин В. В., Пасічник В. В., Яцишин Ю.В. – Львів: “Новий Світ – 2000”, 2009. – 406 с. 4. Пиотровский Р. Г. Математическая
лингвистика: Учебное пособие / Пиотровский Р. Г., Бектаев К. Б., Пиотровская А. А. – М. : Высшая школа, 1977. – 384 с. 5. Сорока М.Б. Використання методу контент-аналізу при створенні автоматизованих інформаційних систем / М.Б. Сорока, Н.В. Танатар // Бібліотека. Наука.
Культура. Інформація: Наукові праці НБУВ. – 1998. – Вип. 1. – С. 318–322. 6. Федорчук А. Г. Контент-мониторинг информационных потоков [Електронний ресурс] // Б-ки нац. акад. наук: пробл. функционирования, тенденции развития. – Электрон. дан. (1 файл). – К., 2005. – Вып. 3. –
Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2005/05fagmip.html. – Назва з екрана.