ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ У ЗМІ

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет "Львівська політехніка"

Досліджено поняття інформаційної війни, здійснено порівняльний аналіз дефініцій інформаційної війни та інформаційного протиборства, визначено особливості та суть цих понять. На основі аналізу 63 публікацій у російських інтернет-ЗМІ різного спрямування зроблено висновок, що характерною для зазначених ЗМІ була негативна позиція щодо подій в Україні, загальна тематика матеріалів і їх ідеологічне спрямування не змінилися і сьогодні. У ході дослідження ми дійшли висновку, що поняття інформаційного протиборства ширше і охоплює поняття інформаційної війни як одного із двох його складників. Дослідники стверджують, що можна виокремити інформаційно-технічний та інформаційно-психологічний складники інформаційного протиборства. У ЗМІ використовується пропаганда та дезінформація, серед них особливо популярним є метод викривленої інтерпретації фактів, подання інформації без джерела, приховування джерела інформації тощо. Інколи канали поширення інформації, які використовує українська сторона в інтернеті, атакують хакери. Це тимчасово призупиняє діяльність ЗМІ, що призводить і до втрати аудиторії та втрачання можності оперативного подання інформації. Російські ЗМІ змагаються з українськими за більший сегмент аудиторії, щоб здобути панування в інформаційній сфері, адже ширша аудиторія сприяє перемозі в інформаційній війні. Щодо практичної складової, то матеріали російських інтернет-видань найчастіше висвітлювали питання: діяльності ЗСУ, культурно-історичних надбань, сучасного українського політичного режиму, співпраці України з ЄС, США та НАТО, реформи в українському суспільстві, життя на окупованих територіях та в анексованому Криму, ідеологію, притаманну українському суспільству, події в зоні АТО, корупцію в Україні.

1. Масова інформація в радянському промисловому місті: Досвід комплексного соціологічного дослідження / під заг. ред. Б. А. Грушина, Л. А. Оконнікова. – М. : Эскимо – 2006 – 347 с. 75

2. Михайлин І. Основи журналістики: підручник / І. Михайлин. – К. : ЦУЛ, 2002. – 284 с.

3. Московичи С. Век толп. Исторический трактат по психологии масс / С. Московичи; пер. с фр. – М. : Центр психологии и психотерапии, 1998. – 480 с.

4. Некляев С. Э. Стратегия деятельности СМИ в контексте локальных войн и терроризма / С. Э. Некляев // Материалы третьей международной научной конференции по проблемам безопасности и противодействия терроризму. МГУ им. М. Ломоносова. – Москва: МЦНМО, 2008. – 501 с.

5. Політологічний енциклопедичний словник: навч. Посіб. для студ. вищ. навч. закладів. – К. : Генеза. – 1997. – 395 с.

6. Почепцов Г. Г. Інформаційна війна як інтелектуальна війна / Г. Г. Почепцов / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/material/13303

7. Серов А. О роли дезинформации в современных конфликтах и войнах / А. Серов / Зарубежное военное обозрение. – 2011. – № 7 – С. 15–21.

8. Техника дезинформации и обмана. – М. : Слово, 2008. – 139 с.

9. Тофлер Е. Війна та антивійна / Е. Тофлер. – М. : Аст: Транзиткнига, 2005. – С. 207–262.

10. Широнин В. С. Секретные пружины перестройки / В. С. Широнин. – М. : Ягуар, 1997. – 45 с.

11. Шумка А. В. Досвід локальних війн і збройних конфліктів другої половини ХХ століття у формуванні концепцій інформаційної війни / А. В. Шумка. – Львів : ЛВІ, 2006. – 180 с. 12. Юнг К. Г. Аналітична психологія. Минуле і сьогодення / К. Г. Юнг. – М. : АСТ, 1995. – 432 с.