інформаційна війна

Інформаційно-психологічна війна Росії проти України: як їй протидіяти

Розглянуто питання застосування Російською Федерацією проти України засобів та методів інформаційно-психологічного впливу, досліджено причини недостатнього супротиву цим діям, запропоновано конкретні підходи щодо захисту вітчизняного інформаційного поля.

Інформаційна війна і Україна

Розкрито поняття інформаційної війни, форми і види інформаційних війн, їх дію проти України. На конкретних прикладах висвітлено дію інформації та пропаганди на різні сфери та верстви українського суспільства, протидію їх наступу.

Інтеракції ненависті як елемент інформаційної війни та насильства

Анотація. За лексемами агресії і нетолерантності постає воля комунікантів і «своє» розуміння моральних цінностей та принципів, як і поняття свободи спілкування та справедливості. Рівень свідомості реципієнта, мовця – неоднаковий: він регулює максималізацію або мінімалізацію добору комунікативних засобів. Максимальний рівень некоректності висловлювань у соціальних мережах подекуди сягає правопорушень адміністративного характеру – статті 173 КУпАП.

Інформаційна війна як сучасне глобалізаційне явище

Розглянуто прояв соціально-правової природи в такому новітньому глобалізаційному
явищі, як інформаціна війна. Доведено, що маніпулювання інформацією через
психологічний вплив на опонента давно був засобом ведення війни. Вказано, що
особливістю інформаційної війни є не тільки те, що вплив здійснюється з використанням
новітніх засобів, а й те, що це непідконтрольний ресурс, який дуже слабо піддається
правовій регламентації, тому активно застосовує неправдиву, перекручену інформацію як

Особливості проведення міжнародною коаліцією інформаційних операцій під час воєнної кампанії в Іраку у 2003 році (науково-методична стаття)

         У статті досліджені форми, методи і засоби проведення інформаційних операцій на всіх етапах воєнної кампанії в Іраку 2003 р. силами міжнародної коаліції на чолі із США. Показано, що воєнна кампанія міжнародної коаліції в Іраку 2003 р.

МЕМИ ЯК МАРКЕРИ ФЕЙКІВ І ПРОПАГАНДИСТСЬКИХ ТОПІКІВ У МЕДІЙНИХ РЕПРЕЗЕНТАЦІЯХ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО КОНФЛІКТУ

Досліджено меми як експресивний риторичний ресурс у мас-медійних репрезентаціях російсько-української гібридної війни. Об’єктом розгляду є гасла й мікроцитати із 88 дискурсу російської пропаганди, що слугують для легітимації зовнішньої агресії та окупаційної політики РФ. Віддзеркалені в українському контрдискурсі як інтертекстуальний матеріал, вони використовуються у функції критичних мішеней-референцій для деконструкції фейків та знешкодження маніпулятивних програм. Загалом мережі меметичних знаків підпорядковані завданням символічної ідентифікації сторін конфлікту та їхніх завдань.

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ У ЗМІ

Досліджено поняття інформаційної війни, здійснено порівняльний аналіз дефініцій інформаційної війни та інформаційного протиборства, визначено особливості та суть цих понять. На основі аналізу 63 публікацій у російських інтернет-ЗМІ різного спрямування зроблено висновок, що характерною для зазначених ЗМІ була негативна позиція щодо подій в Україні, загальна тематика матеріалів і їх ідеологічне спрямування не змінилися і сьогодні. У ході дослідження ми дійшли висновку, що поняття інформаційного протиборства ширше і охоплює поняття інформаційної війни як одного із двох його складників.

Інформаційна сфера - ключовий фактор гібридної агресії Росії проти України (оглядова стаття)

У статті досліджено особливості інформаційної складової російсько-української гібридної війни. Визначено основні напрями та інструменти російської деструктивної інформаційної діяльності, спрямованої на українське суспільство, охарактеризовано перешкоди на шляху протидії російській інформаційній агресії.

Відзначено, що сьогодні проблемою для російської пропаганди стала необхідність розвінчання тези про українців як про братній народ, а також формулювання різних інтерпретацій походження українців у російському дискурсі.

Інформаційна війна та її особливості на сучасному етапі (оглядова стаття)

У статті автори розкривають суть інформаційної війни, акцентують увагу на основних розуміннях цього феномену. Наголошено, що в науковій літературі інформаційна війна трактується, зокрема, як: суперництво в інформаційно-психологічній сфері задля впливу і контролю над ресурсами; інформаційний вплив на прийняття політичних рішень; сучасний конфлікт, який притаманний для епохи постіндустріального суспільства; конфлікт, який передбачає використання інформаційної зброї та ін.

Інформаційна війна Росії проти України: особливості та механізми протидії (оглядова стаття)

Розглянуто проблему інформаційної війни Росії проти Україні. Автори розкривають суть інформаційної війни, її трактування в межах широкого та вузького підходів. На основі використання історичного, системного та структурно-функціональних методів з'ясовано основні недоліки інформаційної сфери України, виокремлено основні механізми її захисту. Серед механізмів протидії інформаційній війні Росії проти України виділено дві групи: нормативно-правові та інституційні.