Дослідження конкурентоспроможності єс та його країн-членів

2021;
: сс. 193 - 203
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва
3
Національний університет «Львівська політехніка»

Існує значна кількість підходів до трактування, аналізування та посилення КСП країн. За умов євроінтеграції України вважаємо країни ЄС ключовим орієнтиром для підвищення її глобальної КСП. Європейська інтеграція має значний позитивний вплив на розвиток і КСП ЄС. Однак, в останні десятиліття вона дещо погіршилось порівняно з глобальними лідерами внаслідок динамічних змін міжнародного середовища. Показано, що країни ЄС (в першу чергу Нідерланди, Швеція, Данія, Фінляндія) займають високі позиції у міжнародних рейтингах країн (Глобальні індекси КСП ВЕФ та IMD, Індекс процвітання Legatum, ERT Benchmarking Report, Барометр реформ BusinessEurope), й особливо — сталого розвитку (Індекс сталого розвитку SDSN та ін.). Проте у ряді ключових сфер багато країн ЄС і Союз загалом відстають від світових лідерів. Відкрита та орієнтована на експорт європейська економіка сьогодні страждає від слабкого попиту на інвестиційні товари та товари тривалого споживання, повільного розвитку інноваційних та цифрових бізнесів, негативно відображається й вихід з союзу Великобританії. Натомість ЄС глобально лідирує в досягненні цілей сталого розвитку.

Відповідно, експерти рекомендують ЄС зміцнювати єдиний ринок і підтримувати нові технології, а країнам-членам — підвищувати продуктивність через інвестиції в критичну інфраструктуру, інноваційні технології, розвиток навичок та ефективності ринків праці. Європейським же компаніям доцільно постійно враховувати глобальну кон’юнктуру та динаміку й відповідно модернізувати свою конкурентну політику. Наведені висновки будуть корисними для переймання Україною передового євро- пейського досвіду підвищення КСП.

 1. Bobba F., Langer W., Pous J. W. (1971) Bericht über die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Gemeinschaft. Brussels.
 2. Porter M.E. (1990) The Competitive Advantage of Nations. The Free Press. New York.
 3. Кузьмін О.Є., Горбаль Н.І. (2005) Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: Підручник. – Львів: Компакт-ЛВ. – 304 с.
 4. Пронкіна Л.І., Гавриш О.М. (2019) Cучасні проблеми конкурентоспроможності держави. Агросвіт, 7, 32–36.
 5. Хворост Т.В. (2017) Стан конкурентоспроможності національної економіки України. Економіка і суспільство, №10. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/10_ukr/27.pdf.
 6. Антощенкова В.В. (2019) Конкурентоспроможність як основа ефективної національної економіки. Вісник Харків. нац. техн. ун-ту сіл. г-ва ім. П. Василенка, 200, 84-95.
 7. Лупенко Ю.О., Патика Н.І. (2019) Роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності України на світових ринках сільськогосподарської продукції. Агросвіт, 11, 16–23.
 8. Скоробогатова Н. (2019) Міжнародна конкурентоспроможність країн у реаліях інноваційних зрушень індустрії 4.0. Економічний аналіз, 29(3), 21-28.
 9. Полякова Ю.В. (2019) Інноваційні засади підвищення конкурентоспроможності регіонів України в процесі євроінтеграції: дис… д-ра екон. наук за спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка». – ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України», Львів.
 10. Горбаль Н.І., Кухтяк К.А., Руда М.В. (2019) Вплив членства в ЄС на конкурентоспроможність країн Східної Європи. Науковий вісник НЛТУ України: Серія економічна, 27.7, 53-58.
 11. Горбаль Н.І., Хіндяк Р.В. (2020) Аналізування глобальної конкурентоспроможності країн Євро- пейського Союзу. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку, 2(1), 87-96.
 12. Cambridge Dictionary. https://dictionary.cambridge.org/.
 13. World Economic Forum (2019). The Global Competitiveness Report 2019. Edit. Kl.Shwab. Geneva: World Economic Forum.
 14. Горбаль Н., Григор’єв О., Козачук А., Козачук Н. (2019) Україна в рейтингах глобальної конку- рентоспроможності. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку, 1, 84–91.
 15. Ketels  Ch.,  Porter  M.E.  (2018) Towards  a  New  Approach  for  Upgrading  Europe's  Competi- tiveness. Harvard Business School Working Paper, 19-033, September.
 16. The Conference Board, 2014. Total Economy Database™. URL: http://www.conference-board.org/data/ economydatabase/.
 17. European Commission (2020). Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Brussels: EC.
 18. European Competitiveness and Industry. Benchmarking Report 2019. European Round Table for Industry. https://ert.eu/documents/benchmarking-report-2019/.
 19. EESC (2019). Towards a Sustainable Europe by 2030. Reflection Paper, European Economic and Social Committee, Brussels.
 20. IMD World Competitiveness Ranking 2020. The Institute for Management Development. https://www.imd.org/news/updates/IMD-2020-World-Competitiveness-Ranking-revealed/.
 21. The IMD World Digital Competitiveness Ranking 2020. https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness- center-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2020/.
 22. The IMD World Talent Ranking 2020. https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center- rankings/world-talent-ranking-2020/.
 23. Reform Barometer 2020. Business Europe. https://www.businesseurope.eu/publications/businesseurope- reform-barometer-2020-after-crisis-response-reforms-will-be-needed.
 24. The Legatum Prosperity Index 2020. https://docs.prosperity.com/2916/0568/0539/The_Legatum_ Prosperity_Index_2020.pdf.
 25. Sustainable Development Report 2020. Cambridge University Press. https://s3.amazonaws.com/ sustainabledevelopment.report/2020/2020_sustainable_development_report.pdf.
 26. Damen М.А. (2018) A Resources Passport for a Circular Economy: Master Thesis. Utrecht University. URL: http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/257741.