Формування маркетингових рішень у системі управління підприємством

1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності
2
Державний університет інфраструктури та технологій
3
Державний університет інфраструктури та технологій

Висвітлено підходи до визначення сутності поняття “маркетинг”. Запропоновано процес розроблення та ухвалення маркетингових рішень на підприємстві. Сформовано послідовність оцінювання ефективності маркетингової діяльності. Запропоновано інтегральний показник оцінювання рівня такої ефективності, що охоплює показники ефективності: збуту, заходів просування, товарної політики, цінової політики та інших маркетингових заходів. Систематизовано рівні ефективності маркетингової діяльності, їхні відповідні характеристики та заходи щодо їх підвищення.

 1. Кулиняк І. Я. Оцінювання та підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємств / І. Я. Кулиняк, С. В. Базарко // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія “Економіка”. – Мукачево: Вид-во МДУ, 2017. Вип. 2(8). – С. 94–100.
 2. Балановська Т. І. Управління маркетинговою діяльністю на агропродовольчому ринку / Т. І.  Б- лановська, О. П. Гогуля // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України, 2010. – Вип. 154, Ч. 1. – С. 368–373.
 3. Чухрай Н. І. Промисловий маркетинг у сучасних умовах господарювання / Н. І. Чухрай // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, 2013. – № 754. – С. 92–98 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23413
 4. Примак Т. О. Маркетингові комунікації: особливості підготовки фахівців / Т. О. Примак // Маркетинг в Україні. – 2011, № 4. – С. 46–52. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mvu_2011_4_10
 5. Друкер П. Задачи менеджмента в XXI веке / П. Друкер. – М.: Вильямс, 2002. – 272 с.
 6. Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость / П. Дойль. – СПб.: Питер, 2001. – 480 с.
 7. Коноплянникова М. А. Управління  маркетинговою  діяльністю:  поняття,  принципи,  підходи  / М. А. Коноплянникова // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017, № 17. – С. 332–336.
 8. Петруня Ю. Є. Маркетинг: навч. посіб. / Ю. Є. Петруня. – К.: Знання, 2007. – 325 с
 9. Юрко І. В. Еволюція теорії маркетингу в контексті українських реалій / І. В. Юрко, О. Ю. Устьян // Науковий вісник Полтавського університету INFRA-Mекономіки і торгівлі. – 2012, № 3 (54). – С. 127–131.
 10. Котлер Ф. Управление маркетингом / Ф. Котлер. – М.: Экономика, 1980. – 224 с
 11. Завьялов П. С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицях: учеб. пособ. / П. С. Завьялов. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 496 с.
 12. Гаркавенко С. С. Маркетинг: підручник для студентів екон. спец. вищ. навч. закладів / С. С. Гар- кавенко. – К.: Лібра, 2004. – 708 с.
 13. Маркетинг: підручник / Вільям Руделіус, О. М. Азарян, О. А. Виноградов та ін. – “Консорціум із удосконалення менеджментосвіти в Україні”, 2009.
 14. Тюха І. В. Особливості управління маркетингом на підприємстві при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності / І. В. Тюха, М. С. Мозоленко // Ефективна економіка. – 2016, № 1.
 15. Бєлявцев М. І. Маркетинг: навч. посіб. / М. І. Бєлявцев, Л. М. Іваненко, Мін-во освіти і науки України, Донецький національний університет. – К.: ЦНЛ, 2005. – 328 с.
 16. Бойко О., Місце та  роль  маркетингового  аналізу в  процесі прийняття  управлінських рішень  / О. Бойко, Н. Герасимяк // Економічний аналіз. – 2012, Т. 11(2). – С. 57–60 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2012_11%282%29   11
 17. Чала Ю. В. Оцінка ефективності маркетингової діяльності ТНК / Ю. В. Чала // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2014, Вип. 38. – С. 287–297 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pprbsu_2014_38_30
 18. Савчук А. Ефективність маркетингової діяльності підприємств / А. Савчук // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2015, № 5. – С. 27–38 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2015_5_4
 19. Яковенко Т. І. Моделювання ефективності маркетингової діяльності на основі інтегрального показника розвитку підприємств рекламної галузі / Т. І. Яковенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2016, Вип. 8(2). – С. 123–127 [Електронний ресурс].. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_ 2016_8%282%29   32
 20. Аренков І. А.,  Бенчмаркінг та маркетингові рішення / І. А. Аренков, Е. Г. Багиев. – Москва, 2001.
 21. Гузь Н. Г. Моделирование маркетинговых решений в управлении производством / Н. Г. Гузь, А. Г. Ремпель. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 1998. – 25 с.
 22. Калиниченко М. П. Електронний журнал “Ефективна економіка”. Видавництво ТОВ “ДКС Центр”, 2012.