Модель як опис системи публічного управління правовою освітою населення

Authors: 

О. С. Полякова

На підставі аналізу наукової літератури визначено моделі правоосвітнього спрямування, що запропоновані українськими вченими, здійснено їх узагальнення. Розроблено та описано функціональну модель публічного управління правовою освітою населення в Україні, визначено її основні елементи та підходи.

  1. Про Національну програму правової освіти населення : Указ Президента України № 992/2001 від 18.10.2001 р. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ 992/2001.
  2. Енциклопедія освіти / гол. ред. В. Г. Кремень ; Акад. пед. наук України. К. : Юрінком Інтер, 2008. С. 516.
  3. Философский энциклопедический словарь / гл. ред. : Л. Ф. Иличев, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалев, В. Г. Панов. М. : Сов. Энциклопедия, 1983. С. 382.
  4. Охотский Е. В. Теория и механизмы современного государственного управления : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры : в 2 т. Т. 1. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2015. С. 35. (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс).
  5. Енциклопедичний словник з державного управління / [уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін.] ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. К. : НАДУ, 2010. С. 447, 448.
  6. Державне управління : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна, Л. Ю. Гордієнко ; за ред. А. Ф. Мельник. К. : Знання-Прес, 2003. С. 123.
  7. Бакуменко В. Д., Кравченко С. О. Методологія системних досліджень в державному управлінні : навч. посіб. К. : ВПЦ АМУ, 2011. С. 50, 51.
  8. Про Національну програму правової освіти населення...
  9. Бакуменко В. Д. Статті до базового підручника з державного управління // Збірник вибраних наукових праць : у 4 ч. Ч. 4. К. : АМУ, 2016. С. 51.