Діджиталізація та її роль у діяльності українських підприємств

2022;
: cc. 192 - 200
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Розглянуто поняття діджиталізації та її впровадження на підприємстві задля підвищення його конкурентоспроможності на ринку. Здійснено контент-аналіз терміна «діджиталізація». Згідно із баченням авторів, «діджиталізація» – це процес використання, систематизації, оброблення вхідної інформації у цифровому форматі та результат удосконалення обслуговування клієнтів у бізнес-середовищі. Наголошено, що ці нововведення призначені для полегшення та прискорення роботи із великими обсягами інформації, для запровадження єдиної системи співпраці підприємства зі всіма його підрозділами, а також забезпечення ефективної та якісної взаємодії із постачальниками і споживачами. Визначено, що цифрові технології на підприємстві забезпечують його конкурентні переваги як в основній, так і в фінансовій, операційній та інвестиційній діяльності. Підкреслено, що саме завдяки діджиталізації підприємство зможе забезпечити собі рентабельність та фінансову стабільність за різноманітних ризиків та форс-мажорних ситуацій у майбутньому.

 1. Абакуменко О., Деркач А., Корнєєва М. (2016). Діджиталізація банківського сектору  України. Фінансові дослідження. № 1 (1). С. 69–75. URL: https://fr.stu.cn.ua/tmppdf/20.pdf (дата звернення 11.07.2020 р.)
 2. Варга В. П. (2018). Діджиталізація як один з чинників конкурентоспроможності підприємства. Регіональна економіка. № 3. С. 194–201.
 3. Грибіненко О. (2018). Діджиталізація економіки в новій парадигмі цифрової трансформації. Міжнародні відносини. Серія “Економічні науки”. № 16. С. 35–37. URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ ec_n/article/view/3523 (дата звернення 12.07.2020 р.)
 4. Гудзь О., Федюнін С. (2019). Діджиталізація як конкурентна перевага підприємств. Економіка. Менеджмент. Бізнес. № 3 (29), С. 18–24. URL: http://journals.dut.edu.ua/index.php/emb/article/view/2215
 5. Гуренко А., Гашутіна О. (2018). Напрями розвитку систем управління в умовах діджіталізації бізнесу в Україні. Економіка і суспільство. Вип. № 19. Мукачівський державний університет. С. 739–745.
 6. Дубина М., Козлянченко О. (2019). Концептуальні аспекти дослідження сутності діджиталізації та її ролі в розвитку сучасного суспільства. Проблеми і перспективи економіки та управління. Вип. № 3 (19). С. 21–32.
 7. Драбенко Т. Б., Бойчук Н. Я. (2020). Діджиталізація бізнес-процесів в умовах COVID-19. Збірник тез доповідей: Волинський нац. університет ім. Лесі Українки. С. 456–458.
 8. Король С., Польовик Є. (2019). Діджиталізація економіки як фактор професійного розвитку. Modern Economics. Вип. № 18, С. 67–73. URL: http://217.77.213.157:8080/jspui/bitstream/123456789/6619/1/korol.pdf
 9. Коробка С. В. (2021). Діджиталізація підприємницької діяльності. Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна серія “Економічна”. Вип. 100.
 10. Лазебник Л. (2018). Діджиталізація економічних відносин як фактор удосконалення бізнес-процесів підприємства. Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. Вип. № 2. С. 69–74.
 11. Лазоренко Т., Шолом І. (2020). Діджиталізація як основний фактор розвитку бізнесу. Збірник тез доповідей міжнар. наук.-практ. конференції “Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи”. Вип. № 1. C. 50–51. URL: http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/201186
 12. Лєзіна А. В., Борей А. А. (2020). Діджиталізація бізнес-процесів сучасного підприємства. Збірник тез доповідей. Київ: ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”. С. 95–96.
 13. Лігоненко Л., Хріпко А., Доманський А. (2018). Зміст та механізм формування стратегії діджиталізації в бізнес-організаціях. Інтернаука: міжнародний науковий журнал. Економічні науки. Вип. № 22 (62). 2 т. С. 21–24.
 14. Рижков В. (2020). Що таке цифрова трансформація. URL: https://komandaa.pro/blog/digitaltransformation
 15. Устенко М., Руських А. (2019). Діджиталізація: основа конкурентоспроможності підприємства в реаліях цифрової економіки. Вісник економіки транспорту і промисловості. Вип. № 68. С. 181–192.
 16. Фомичев К. (2021). Go digital or die: Діджиталізація бізнесу, як неминучість. URL: http://www.nand.ua/professional – information/and_library/20565/