Проблеми та перспективи застосування корпоративних технологій управління підприємств в умовах євроінтегрування

2020;
: сс. 25 - 34
Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Охарактеризовано особливості і перспективи застосування корпоративних технологій управління підприємств в умовах євроінтегрування. В статті систематизовано етапи становлення та розвитку автоматизованих інформаційних систем управління підприємств. Наведена характеристика та способи застосування автоматизованих інформаційних систем управління операційною діяльністю підприємств за рівнями управління. Систематизовано особливості запровадження корпоративних інформаційних систем українськими підприємствами за умов євроінтегрування.

 1. Дерун І. Технічні та функціональні можливості системи SAP BUSINESS ONE на підприємствах України / І. Дерун // Економіка. 6(201)/2018, С. 11-20.
 2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018р. № 67-р «Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації» [Електронний ресурс].— Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80.
 3. Shpak N., Odrekhivskyi M., Doroshkevych K., Sroka W. (2019) Simulation of Innovative Systems under Industry 4.0 Conditions. Social Sciences 8 (7), 202.
 4. Атанасов, М. Вплив інформаційних технологій на розвиток підприємства. / М. Атанасов, О. Йона // Гармонізація суспільства — новітній напрямок розвитку держави : Всеукр. наук. конф. аспірантів та молодих вчених, 25 березня 2014 р.: матер. конф. — Одеса, ОНЕУ. — С. 54-61.
 5. Баранов В. В. Информационные технологии и управление предприятием [Електронний ресурс].— Режим доступу до ресурсу: https://econ.wikireading.ru/44167
 6. Vitkovs’ka, K. Methodological aspects of the constructions of regional mortality tables differentiated by cause of death / K. Vitkovs’ka, A. Pidhornyy // Contemporary Problems of Transformation Process in the Central and east European Countries: 17th Ukrainian-Polish-Slovac Sc.Seminar, 22-24 sept. 2010: proc.of konf.—Lviv, Academy of Commerce. —Р. 189-196.
 7. Derun I. A. Use of сontemporary information technologies in accounting of long-term assets in Ukraine / I.
 8. A. Derun // European Researcher. — 2012. — 12. — pp. 2141–2145.
 9. Дмитрів К.І. Дослідження інформаційних систем в управлінні підприємством: досвід та перспективи
 10. / К. І. Дмитрів, Ю.Н. Шпак // Економічний вісник НТУУ «КПІ». — 2017. — № 14. — С. 231–239. [Електронний ресурс].— Режим доступу до ресурсу: https://dx.doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108775
 11. Марусей Т. В. Особливості програмного рішення SAP Business One в управлінні сучасним підприємством / Т. В. Марусей, Т. Л. Білик // Економіка та суспільство. — 2018. — Випуск № 15. — С. 956–959.
 12. Микитенко Н.В. Можливості використання автоматизованих інформаційних систем в операційній діяльності. Наукові записки Національного університету «Острозька акаде мія», серія «Економіка», № 7(35), грудень, 2017 р. С. 132-136.
 13. Орлова Н.С. Впровадження інформаційних технологій у систему корпоративного управління / Н. С. Орлова, Л. Ю. Мохова // Відкрите освітнє середовище сучасного університету. — 2017. — № 3. — С. 355–365.
 14. Степанов Д. Ю. Интеграция ERP и MES-систем: взгляд сверху / Д. Ю. Степанов // Современные технологии автоматизации. — 2016. — № 2. — С. 108–111.
 15. Цейко А.В. Аналіз існуючих CAD/CAM/CAE-систем, їх потенційні можливості при постановці експерименту [Електронний ресурс] / А.В. Цейко // Наукові нотатки. — 2013. — Вип. 41 (2). — С. 244–250. —
 16. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nn_2013_41%282%2945.Шаповал В.Л. Фактори успіху впровадження ERP-систем / В. Л. Шаповал. // Сучасний захист інформації. — 2014. — № 3. — С. 120.Шаповал О.Ф. Cучасні корпоративні технології управління підприємством [Електронний ресурс] / О. Ф. Шаповал // Національний університет харчових технологій — Режим доступу до ресурсу: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/.
 17. Юрчук Н. П. Інформаційні системи в управлінні діяльністю підприємства / Н. П. Юрчук // Агросвіт. — 2015. — № 19. — С. 53—58.Кегенбеков Ж. К. Автоматизированные системы управления складской деятельностью /
 18. Ж. К. Кегенбеков, А.С. Устинов // Вестник КазНИТУ. — № 4. — 2016. — С. 461—466.Raymond McNamara, Jayantha Wickramasinghe. The value relevance of enterprise resource planning information 2011. https://www.academia.edu/27211217/
 19. Gargeya V. B. Success and failure factors of adopting SAP in ERP system implementation / V. B. Gargeya, C. Brady // Business Process Management Journal. — 2005. — 11(5). — pp. 501–516. URL : https://dx.doi.org/10.1108/14637150510619858
 20. Wan J. Research on SAP business one implementation risk factors with interpretive structural model / J. Wan, J. Hou // Journal of Software Engineering and Applications. — 2012. — 5 (3). — pp. 147–155. URL : http://dx.doi.org/10.4236/jsea.2012.53022
 21. Yohaness. Assessing ERP SAP implementation in the small and medium enterprises (SMEs) in Indonesia / Yohaness, W. Gunawan, R. B. Ikhsan // Journal of Physics: Conference Series. — 2018. — 1. — Vol. 978. — pp. 1–8. URL : https://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/978/1/012013
 22. Незалежний ERP-портал [Електронний ресурс] — Режим доступу до ресурсу: http://www.erp- online.ru/erp/introduction/