Теоретико-прикладні засади антисипативного контролювання на підприємствах

2020;
: сс. 1 - 8
Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Обґрунтовано актуальність здійснення антисипативного контролювання на підприємствах у сучасних умовах функціонування. На підставі отриманих результатів дослідження уточнено сутність антисипативного контролювання діяльності підприємства та розкрито його функціональне призначення у системі антисипативного управління. Розроблено уніфіковану послідовність реалізації антисипативного контролювання на підприємствах та обґрунтовано змістове наповнення кожного її етапу.

  1. Кузьмін О.Є. (2012), «Концепція та еволюція процесно-структурованого менеджменту», Економіка: реалії часу, № 2(3), с. 7-16.
  2. Пецкович М.Д. (2010), «Сутність та структурна декомпозиція системи поточного контролювання підприємства», Вісник Хмельницького національного університету, № 3, Т. 1, с. 143-147.
  3. Ліпич Л. та Глубіцька, Т. (2015), «Парадигма антисипативного управління еколого-економічних систем підприємства», Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, № 4, с. 46-53.
  4. Каміньська Б.Л. та Тарасова, Г.О. (2018), «Ітераційний підхід до моніторингу зовнішнього середовища в умовах економічної нестабільності», Економіка і управління: науковий журнал, № 3(79), с. 94- 104.
  5. Ткаченко А.М. та Коваленко, О.В. (2010), «Контроль як функція антикризового управління», Вісник Хмельницького національного університету, № 4, Т. 2, с. 21-25.
  6. Друкер Питер Ф. (2000), Практика менеджмента, пер. с англ., Издательский дом «Вильямс», Москва.
  7. Кузьмін О.Є. та Мельник, О.Г. (2003), Теоретичні та прикладні засади менеджменту, 2-е вид. доп. і перероб., Інтелект-Захід, Львів.
  8. Лысенко Ю.Г. и Егорова, Л.И. (2003), «Моделирование оценки последствий слабых сигналов кризисного характера», Економічна кібернетика, № 3-4, с. 75-83.
  9. Лысенко Ю.Г, Руденский Р.А. и Егорова, Л.И. (2009), Методы антикризисного управления по слабым сигналам, Юго-Восток, Донецк.
  10. Кузьмін О.Є., Алєксєєв І.В., Мельник, О.Г. та ін. (2013), Процесно-структурований менеджмент: методологія та інструментарій, за ред. О.Є. Кузьміна, Видавництво «Растр-7», Львів.