загрози

Основні загрози розвитку та безпеки суспільства в сучасній Україні

У статті визначено, що сьогодні в силу неефективного соціально-економічного розвитку України та присутності численних зовнішніх та внутрішніх факторів впливу існують реальні загрози, що створюють небезпеку розвитку економічно важливих показників розвитку держави і призводять до поглиблення кризи.

Стратегічний курс України в контексті сучасних безпекових загроз

У статті визначено ключові аспекти розвитку дій щодо набуття членства України в європейській спільності. Окреслено ряд сучасних загроз безпеці країни, доведено що економічний розвиток України сьогодні в силу поглиблення військових конфліктів, падіння основних показників соціально-економічного розвитку і посилення економічної кризи й пандемії є на низькому рівні, внаслідок чого курс на євроінтеграцію стає затяжним.

Економіка в системі забезпечення національної безпеки України

Досліджено зв’язок економічного розвитку і стану національної безпеки. Проаналізовано підходи до вирішення проблеми економічного розвитку у контексті формування ефективної системи національної безпеки України

Теоретико-прикладні засади антисипативного контролювання на підприємствах

Обґрунтовано актуальність здійснення антисипативного контролювання на підприємствах у сучасних умовах функціонування. На підставі отриманих результатів дослідження уточнено сутність антисипативного контролювання діяльності підприємства та розкрито його функціональне призначення у системі антисипативного управління. Розроблено уніфіковану послідовність реалізації антисипативного контролювання на підприємствах та обґрунтовано змістове наповнення кожного її етапу.

Люстрація як засіб демократизації політичної системи України

Розглянуто люстрацію як інститут перехідної справедливості, що має своєю метою запобігання рецидивів авторитаризму, захист демократичних надбань і формування нової політичної системи. Виокремлено особливості, принципи та ресурси  люстраційного процесу в Україні. 

Специфічні загрози інформаційній безпеці систем електронного навчання

У статті розглянуто специфічні проблеми та загрози інформаційній безпеці систем електронного навчання. Проведено класифікацію та аналіз виявлених загроз.

ІННОВАЦІЙНИЙ ІМПЕРАТИВ РОЗВИТКУ РІТЕЙЛУ ЯК ДЕАКТИВАТОР РИЗИКІВ І ЗАГРОЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ

Обґрунтовано роль роздрібної торгівлі як деактиватора ризиків і загроз соціальноекономічній безпеці країни. Визначено сутність рітейлу та розкрито зміст його інноваційного імперативу розвитку. Виділено інноваційну складову в структурі соціально-економічної безпеки підприємства рітейлу та систематизовано її рівні впливу. Досліджено передову практику впровадження інновацій в рітейлі, визначено передумови її використання в Україні. Виявлено стримувальні чинники розвитку рітейлу в Україні та окреслено очікувані зміни на перспективу.