невизначеність

Ідентифікація параметрів моделі газотранспортної системи

Запропоновано швидкі алгоритми аналізу даних вимірювання на великих інтервалах часу та розв’язування систем нелінійних контурних рівнянь, які дали мож- ливість розв’язати задачі ідентифікації в умовах невизначеності. Наведено класи- фікацію та характеристику невизначеностей. Запропоновано алгоритми знаходження параметрів моделей та стану об’єктів в умовах невизначеності.

Дослідження невизначеностей у задачах сценарного планування

Проаналізовано головні типи невизначеностей, які з’являються під час розв’язання задач сценарного планування. Запропоновано для подолання невизначе- ностей в задачах сценарного планування визначати інформаційні ситуації та відповідно до інформаційних ситуацій та типів невизначеності системно використовувати методи аналізу та прийняття рішень.

Управління венчурними структурами в умовах невизначеності

Дослідження розглядає проблему управління венчурними структурами в умовах невизначеності, де сучасні компанії стикаються з безпрецедентним рівнем змін та ризику. Актуальність дослідження обумовлена глобальними трансформаціями, геополітичними конфліктами, технологічними інноваціями та несподіваними змінами на ринках. У статті розглянуті стратегії управління венчурними структурами в умовах невизначеності, включаючи адаптацію до змін, диверсифікацію портфелю та залучення експертів.

Вплив когнітивних викривлень на розвиток економіки

Досліджено когнітивні викривлення (ілюзії) та можливості використання впливу когнітивних та емоційних чинників на прийняття рішень різними суб’єктами ринку в умовах невизначеності. Висвітлено теоретичні засади ірраціональної поведінки економічних суб’єктів із урахуванням когнітивних або соціальних причин. Досліджено дві системи мислення. Виявлено чинники, що впливають на поведінку індивідуумів, та причини когнітивних викривлень, які можна враховувати під час формування економічних стимулів і навіть економічних процесів загалом.

Публічно-управлінська діяльність в умовах сучасної невизначеності: інформаційно-комунікаційний аспект

Обґрунтовано доцільність розвитку інформаційно-комунікаційного аспекту публічно-управлінської діяльності з метою отримання виваженого і адаптованого управлінського рішення в умовах сучасних невизначеностей. Зазначено, що особливістю сучасних викликів та загроз, які зумовлюють невизначеність та хибність управлінських рішень, є недостовірність інформації, пряма дезінформація та незнання способів поведінки в ситуаціях, що склалися.

DIRECT SOLUTION OF POLYNOMIAL REGRESSION OF ORDER UP TO 3

This article presents results related to the direct solution of the polynomial regression parameters based on the analytical solving of regression equations. The analytical solution is based on the normalization of the values of independent quantity with equidistance steps. The proposed solution does not need to directly solve a system of polynomial regression equations. The direct expressions to calculate estimators of regression coefficients, their standard deviations, and also standard and expanded deviation of polynomial functions are given.

CALIBRATION OF QUARTZ ELECTRONIC STOPWATCHERS COMPARISON METHOD USING A DIGITAL CAMERA

Measurement of time intervals with low accuracy on intervals from a few seconds to several hours or days is relevant for some broad applications in various fields of activity. Such measurements are widely used in the technological processes of various enterprises during the preparation and quality control of the preparation of medicines, during the maintenance of technical equipment and mechanisms, chemical technological processes, etc.

ANALYSIS OF CALORIMETRIC METHOD OF MEASUREMENT OF NATURAL GAS CALORIFIC VALUE

The article considers the current methods of measuring the calorific value of natural gas which are valid in the upto-date gasometry. The procedure for measuring the gross and net volume-basis specific calorific value of natural gas by the calorimetric method is analyzed. It is shown that to increase the accuracy and validity of measurement results, the experiment to determine the values of gross and net volume-basis specific calorific should be performed for at least 5 samples of the investigated gas.

Моделювання в cфері вантажних перевезень: амбівалентність управлінських рішень в умовах карантинних обмежень та економічної конкуренції

Запропоновано методику, яка забезпечує обґрунтованість управлінських рішень в умовах економічної конкуренції та амбівалентності дій уряду. Вона складається з 6 етапів: формулювання мети; формування відповідної інформаційної бази; формування експертної групи; безпосереднє проведення опитування; вибір найбільш перспективних варіантів рішень щодо стабілізації ситуації в сфері вантажних залізничних перевезень; проведення оцінки однорідності експертної групи.