Технологія налагодження співпраці венчурного інвестора та інноваційного підприємства

2021;
: сс. 167 - 176
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»

Обґрунтовано актуальність залучення венчурних інвестицій для розвитку інноваційної діяльності підприємств. Ретельно досліджено сучасний стан і тенденції розвитку венчурного інвестування в Україні. Ідентифіковано проблеми та перешкоди функціонування вітчизняного венчурного бізнесу. На підставі отриманих результатів дослідження та врахування кращого іноземного досвіду сформовано комплексну поетапну технологію залучення венчурного капіталу інноваційними підприємствами. Обґрунтовано специфіку ведення переговорів та укладання угоди венчурного інвес- тування між венчурним інвестором та інноваційним підприємством.

 1. Хаустова В.Є. Промислова політика в Україні: формування та прогнозування: монографія / В.Є. Хаустова. – Х., ВД «ІНЖЕК», 2015. – 384 с.
 2. Мосієвич О. О. Підходи в оцінюванні компаній при венчурному фінансуванні / О.О. Мосієвич, С.В. Сєміколенова // Агросвіт. – 2020. – №6. – С.93–103.
 3. Антонюк Л.Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: монографія / Л. Л.Антонюк, А. М. Поручник, В.С. Савчук. – Київ: КНЕУ, 2003. – 394 с.
 4. Савченко В.Ф. Сутність та особливості венчурного капіталу / В.Ф. Савченко, Д.В. Шатирко //Науковий вісник ЧДІЕУ. – 2014. – №1. – С. 7–13.
 5. Кузьмін О. Є. Венчурнии бізнес: навч. посібник / О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин. – К.: Видавництво «Знання», 2012. – 350 с.
 6. Костенок І.В. Венчурне інвестування: потенційні можливості розвитку / І.В. Костенок // Вісник економічної науки України. – 2014. –№1. – С. 65–68.
 7. Ковалишин П.В. Формування та розвиток ринку венчурного інвестування України: монографія /П.В. Ковалишин. – Миколаїв: МДАУ, 2009. – 302 с.
 8. Поручник А.М. Венчурний капітал: зарубіжний досвід та проблеми становлення в України: монографія./ А.М. Поручник, Л.Л. Антонюк. – Київ: КНЕУ, 2000. – 172 с.
 9. Пельтек Л.В. Державне регулювання розвитку венчурного бізнесу в інвестиційній сфері / Л.В. Пельтек // Економіка та держава. – 2009. – №3. – С. 77–80.
 10. Литвин І. В. Трансформаційні процеси в економічному розвиткові інноваційно-орієнтованих підприємств машинобудування: монографія/ Ірина Литвин, Нестор Шпак, Ірина  Крейдич,  Катерина Бояринова, Наталія Григорська, Інна Мілько. – Київ: ТОВ "ДКС ЦЕНТР", 2016. – 256 c.
 11. Москвін С. О. Венчурні фонди інноваційного розвитку / С. О. Москвін // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №2. – C. 89–95.
 12. Blockab J. Private Equity Investment Criteria: an Experimental Conjoint Analysis of Venture Capital, Business Angels, and Family Offices / J.Blockab, C.Fischab, S.Vismaracd, R. Andresa // Journal of Corporate Finance. – 2019. – № 58. – P.329–352.
 13. Dutta S. Financing Innovation: A Complex Nexus of Risk & Reward. MPRA. 2016. Paper. № 75584.
 14. Moroni I. The Design and Technological Innovation: How to Understand the Growth of Startups Companies in Competitive Business Environment / I.Moroni, A.Arruda, K. Araujo // Procedia Manufacturing. – 2015. – № 3. – P.2199-2204.
 15. Пилипенко Б. Венчурний капітал як джерело фінансування інноваційних процесів : дис. на здобуття наук. ступеня канд.екон.наук за спец. 08.00.08 − гроші, фінанси і кредит / Борис Пилипенко. − Київ: ДВНЗ "Університет банківської справи", 2015. − 273 с.
 16. Офіційний сайт. Ukrainian Association of Venture Capital and Private Capital / [Електронний ресурс] –– Режим доступу://http://uvca.eu/ua/news/investments-into-ukrainian-startups-in-2019-overview (дата звернення: 05.02.2021).
 17. Костюченко В.М. Концептуальні засади розвитку венчурного бізнесу в контексті забезпечення економічного суверенітету України / В.М. Костюченко// Вісник ЖДТУ. – 2016. – №3. – С. 316–320.
 18. Гейдор А.П. Джерела фінансування стартапів в Україні / А.П. Гейдор, Т.М.Бізбіз // Інвестиції: практика та досвід. – 2020. – №1. – С. 73–78.
 19. Демчишак Н.Б. Роль венчурних фондів у формуванні інноваційного потенціалу економіки України/ Н.Б. Демчишак, В.В. Мамчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – №13. – С. 29–34.
 20. Piotrowski S. Venture capital jako forma finansowania MŚP w polityce wspierania innowacji UE: Rozprawa doktorska / Szymon Piotrowski. – Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011. – 358 s.
 21. Рапута К.О. Напрями вдосконалення механізму венчурного фінансування стартапів в Україні / К.О. Рапута // Інвестиції: практика та досвід. – 2021. – № 2. – C.56–63.