Управління корпоративною соціальною відповідальністю

2021;
: сс. 13 - 23
1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Житомирський національний агроекологічний університет

У науковій статті розглянуто питання управління корпоративної соціальною відповідальністю. Розглянуто основні підходи до оцінювання ефективності впровадження заходів корпоративної соціальної відповідальності та визначено основні принципи оцінки системи управління корпоративною соціальною відповідальністю. Проаналізовано основні принципи оцінки системи корпоративної соціальної відповідальності підприємства, основні з яких це: універсальність, переважання показників результативності, а не ефективності, розмежування показників зовнішнього та внутрішнього середовищ, за- стосування експертних оцінок у поєднанні з об’єктивними показниками, використання інструментів стратегічного бенчмаркінгу. Запропоновано систему типів організаційного профілю при оцінці збалансованості системи управління корпоративною соціальною відповідальністю підприємства, яка враховує оцінку ретроспективних показників, оці- нювання поточного стану системи корпоративної соціальної відповідальності підприємства та оцінювання перспектив розвитку системи корпоративної соціальної відповідальності. Досліджено критерії оцінки накопиченого організаційного досвіду у сфері кор- поративної соціальної відповідальності та соціальних інвестицій, критерії оцінки поточного стану системи корпоративної соціальної відповідальності, критерії оцінки перспектив розвитку системи корпоративної соціальної відповідальності. Запропоновано схему визначення типу організаційного профілю при оцінці збалансованості системи корпоративної соціальної відповідальності компанії та систему із чотирьох типів: динамічний; збалансований; регресивний профіль.

 1. Гриненко А. М. Соціальна політика: Навчально – методичний посібник для самостійного вивчен- ня дисципліни — КНЕУ, 2004. — 308 с.
 2. Колот А. М. Соціально-трудова сфера: стан відносин, нові виклики, тенденції розвитку: Моногра- фія. КНЕУ, 2010. — 251 с.
 3. В. Ю. Барков. Соціальна політика і перебудова. Політвидав України, 1990. — 223 с.
 4. А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. О. Герасименко. Соціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку: Монографія,М-во освіти і науки України, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”. КНЕУ, 2010. — 348 с.
 5. Дудкін О. В. Поширення соціальної відповідальності бізнесу: роль іденти-чності стейкхолдерів підприємства. Вісник Сумського на-ціонального аграрного університету. Серія : Економіка і менеджмент. – 2013. – Вип. 6. – С. 141-146.
 6. Corporate Social Responsibility (CSR). Corporate governance strategies employed by firms employ that are ethical, societally friendly, and beneficial to its community. URL: https://corporatefinanceinstitute. com/resources/ knowledge/other/corporate-social-responsibility-csr/ (Дата звернення 04.05.2021).
 7. Стратегія сприяння розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні на період до 2020 року. URL: http://www.svb.org.ua/sites/default/files/201309_strategiya_spriyannya_rozvitku_svb_v_ ukrayini.pdf (Дата звернення 12.05.2021).
 8. Крічевскій Н.А., Гончаров С.Ф.. Корпоративна соціальна відповідальність. –  Москва:  Справа, 2007 -215 с.
 9. Боумен К. Основи стратегічного менеджменту. Банки і біржі, ЮНИТИ – Москва:, 2013. – 175с.
 10. Туркін С. Деморалізація соціальної відповідальності та проблеми оцінки соціальної ефективності компаній. Економічні системи. – 2013. – № 1. – С. 18-19.
 11. The World Business Council for Sustainable Development. URL: http://www.wbcsd.org/ (Дата звер- нення 12.05.2021).
 12. Принципы корпоративной социальной ответственности.URL: http://csrjournal.com/1446- principykorporativnojj-socialnojj-otvetstvennosti.html (Дата звернення 01.05.2021).
 13. Report on Socially Responsible Investing Trends in the United States. 2010. URL: http://www.ussif.org/files/Publications/ 10_Trends_Exec_ Summary.pdf (Дата звернення 22.04.2021).
 14. Friedman M. The Social Responsibility of Business is to increase its Profit. New York Times Magazine.– September, 13, 1970.– p.122-126.
 15. Стародубська М. Ефективність соціальних проектів потрібно виміряти. Новий маркетинг. 2006. –№8. – С.36-42.
 16. Котлер Ф. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства Пер. з анг. С. Яринич. Стандарт, 2005 – С.4.