Вдосконалення бізнес-процесів сучасних судноплавних компаній в сфері міжнародних морських вантажних перевезень

2021;
: сс. 1 - 12
1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності
2
Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
3
Державний університет інфраструктури та технологій

Дослідження діяльності водного виду транспорту України з 2002 по 2020 рр. дало змогу констатувати, що в даному періоді відбулися значні структурні зрушення в вантажообігу та обсягах перевезень, що свідчить про наявність серйозних системних проблем в управлінні. За умови збереження існуючих тенденцій, національна економіка може втратити таку стратегічно важливу галузь. Недоліки в сфері міжнародних морських перевезень викликані серед інших проблемами не ефективного управління бізнес-процесами українських судноплавних компаній. Вдосконалення бізнес-процесів цих компаній необхідно розглядати через призму сфери логістики, основними факторами розвитку якої є персонал та тенденції міжнародної торгівлі.

 1. Кодекс торговельного мореплавства України № 277/94-ВР від 09.12.94 [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/176/95– %D0 %B2 %D1 %80#Text.
 2. Болванська Т.В., Боричева С.В., Германюк Ю.М. Дослідження динаміки зміни обсягів перевезення вантажів залізничним та морським транспортом у міжнародному сполученні  Транспортні системи та технології перевезень №18 (2019), с.16-22. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://doi.org/10.15802/tstt2019/182577.
 3. Сотниченко Л. Л. Дослідження напрямків розвитку судноплавних ліній провідних портів світу. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. 2017. Вип. 34. С. 230-236. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDTU_ek_2017_34_34.https://doi.org/10.31498/ 2225-6725.34.2017.129178
 4. Чорнобай, Л.І., Дума О.І. Бізнес-процеси підприємства: класифікація та структурно-ієрархічна модель. Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В.А. Дерій (голов. ред.) та ін. Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2015. Том 22. № 2. С. 171-182.
 5. Ареф’єва О.В., Луцька Т.В. Бізнес-процеси підприємств сфери послуг: фактори, формування, кон- курентноспроможність [Текст]: [монографія]. Європейський ун-т. К.: Вид. Європейського ун-ту, 2009. 96 с.
 6. Біловодська О.А. Економічне обґрунтування реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств [Текст] : монографія. Суми: Мрія-1, 2010. 440 с.
 7. Шемаєва Л. Г. Управління якістю бізнес-процесів на підприємстві [Текст]: [монографія / Л.Г. Шемаєва, К.С. Безгін та ін.]; Харківський національний економічний ун-т. Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. 240 с.
 8. Будорацька Т.Л, Трофименко І.Б. Моделювання бізнес-процесів морських перевезень // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. Том 31 (70). № 4, 2020, с.133-138. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://doi.org/10.32838/2523-4803/70-4-47.
 9. Войченко Т.О. Моделювання бізнес-процесів як технологія планування витрат на паливно- мастильні матеріали в судноплавних компаніях. Ефективна економіка. 2018. № 2. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6111.
 10. Тимощук О.М., Данік О.В., Трофименко І.В. Особливості планування в процесі управлінні судноплавною компанією. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. 2017. № 3. С. 99-102. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sitsbo_2017_3_19.
 11. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
 12. Офіційний сайт Військово-Морських Сил Збройних Сил [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://navy.mil.gov.ua.
 13. Міжнародної федерації експедиторських асоціацій FІATA [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ameu.org.ua.