Менеджмент трансакційних витрат підприємств

2022;
: cc. 30 - 36
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Проаналізовано сутність та роль трансакційних витрат, показано, що їх частка на підприємствах є значною. Виявлено тенденції до зростання таких витрат на вітчизняних підприємствах і вказано причини високого їх рівня. Подано класифікацію трансакційних витрат підприємств. Виділено ключові фактори, які ускладнюють контроль та мінімізацію трансакційних витрат. Наведено приклади виникнення прихованих трансакційних витрат. Описано взаємозв’язок між такими витратами й ланцюгом створення цінності підприємств і показано, що не всі групи трансакційних витрат пов’язані зі стадіями створення продукції. Наведено приклади впливу цих витрат на виробничий процес. Показано, що застосування пропонованих заходів забезпечить зниження трансакційних витрат і позитивно вплине на рівень витрат підприємств загалом й сприятиме підвищенню ефективності їхньої діяльності.

 1. Власенко Т. А. (2018). Забезпечення ефективності менеджменту персоналу за рахунок управління трансакційними витратами: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04; Харк. нац. екон. ун-т. Харків, 20 с.
 2. Гавкалова Н. Л., Власенко Т. А. (2021). Дослідження впливу трансакційних витрат підприємства на ефективність менеджменту персоналу на прикладі підприємств Харківського регіону. Теорія та практика державного управління, 1(32). С. 204–211.
 3. Зосименко Т. І. (2010). Індикатори трансакційних витрат в процесі трансформації економічної системи. Ефективна економіка, 2. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=143.
 4. Коцкулич Т. (2014). Трансанкційні витрати: основні аспекти теорії трансанкційних витрат як фактора оптимізації діяльності підприємств. Економіст, 7. С. 36–39.
 5. Лабурцева О. І. (2019). Управління витратами підприємства в контексті мінімізації рівня трансакційних витрат. Економічний простір, 150. С. 61–65.
 6. Сторожук Т. М., Бестюк А. М. (2021). Актуальні питання обліку трансакційних витрат та втрат. Приазовський економічний вісник, 1(24). С. 221–227.
 7. Якименко-Терещенко Н. В., Єршова Н. Ю., Милова К. А. (2022). Напрямки удосконалення обліку та контролю трансакційних витрат при прийнятті управлінських рішень для підвищення конкурентоспро- можності підприємства. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 1 (124). С. 99–105.
 8. Allen D. W. (1999). Transaction costs. Encyclopedia of law and economics.
 9. Alston L. J., Gillespie W. (1989). Resource coordination and transaction costs: A framework for analyzing the firm/market boundary. Journal of Economic Behavior & Organization, 11(2), 191–212.
 10. Coase R. (1937). The Nature of the Firm. Economica, 4 (16), 386–405.
 11. Shahab S. (2022). Transaction Costs in Planning Literature: A Systematic Review. Journal of Planning Literature, 37(3), 403–414.
 12. Yousuf A. (2017). Transaction Costs: A Conceptual Framework. International Journal of Engineering and Management Sciences, 2, 131–139. 10.21791/IJEMS.2017.3.13.